کمیته داوران
حبیب اکبرزاده بنگر
دبیر کمیته داوران
استادیار، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/habib_akbarzadeh
پست الکترونیکی: h_akbarzadeh [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
امیر ایزدی
دبیر داوران کمیته راه و ترافیک
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/izadi/
پست الکترونیکی: a.izadi [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
رضا تقی پور
دبیر داوران کمیته سازه هیدرولیک و آب
استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/191/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
پست الکترونیکی: r.taghipour [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
مبین افضلی راد
دبیر داوران کمیته ژیوتکنیک
استادیار دانشگاه آزاد واحد قائمشهر
پست الکترونیکی: m.afzali [at] qaemshahriau.ac.ir
 
 
 
 
محسن بزرگ نسب
دبیر داوران کمیته زلزله
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/m_bozorgnasab
پست الکترونیکی: m.bozorgnasab [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
احسان جهانی
دبیر داوران کمیته سازه
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/ehsan_jahani
پست الکترونیکی: e.jahani [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
مائده صادقپور حاجی
دبیر داوران کمیته محیط زیست
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/defunivteachprofile/80.html
پست الکترونیکی: sadeghpourhaji [at] gmail.com
 
 
 
 
مرتضی نقی پور
عضو کمیته داوری کنفرانس
استاد تمام ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/m.naghipour/home.aspx
پست الکترونیکی: m-naghi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا میرزا گل تبار روشن
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار
دکترای مهندسی عمران(سازه)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
پست الکترونیکی: ar-goltabar [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
مهدی دهستانی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
 
 
 
 
امیر مدرس
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
 
 
 
 
امیر ساعد داریان
عضو کمیته داوری کنفرانس
پسا دکتری عمران- زلزله – دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پست الکترونیکی: amir_saedi_d [at] yahoo.com
 
 
 
 
پیام شفیق
عضو کمیته داوری کنفرانس
ریس دپارتمان عمران و نقشه برداری دانشگاه مالیا
وب سایت: umexpert.um.edu.my/pshafigh
پست الکترونیکی: p_shafigh [at] yahoo.com
 
 
 
 
پویان ایار
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری، دانشگاه گراندا اسپانیا
وب سایت: www.researchgate.net/profile/pooyan_ayar3
پست الکترونیکی: payar [at] correo.ugr.es
 
 
 
 
ادریس مددیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
Ph.D. in Energy Engineering (Bioresource – Advanced Biofuels), McGill University, Montreal, Canada.
وب سایت: ca.linkedin.com/in/edris-madadian-543a8730
پست الکترونیکی: edris.madadian [at] mail.mcgill.ca
 
 
 
 
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
معاونت پژوهشی دانشگاه شمال آمل
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
امید تى تى دژ
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل)
دکترای مهندسی عمران (حمل و نقل) از انگلستان
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
 
 
 
 
سید محمد سیدپور
عضو کیته داوران
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
سعید فلاحیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
 
 
 
 
محسن فضلوی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
فرزانه حامدی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
حسن دیواندری
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر،
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
 
 
 
 
شاهین لعل عارفی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه محقق اردبیلی
عضو هیات مدیره انجمن پدافند غیر عامل ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Shahin_Lale_Arefi
پست الکترونیکی: sharefi [at] uma.ac.ir
 
 
 
 
علی ناصری
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه نوشیروانی بابل - عمران سازه
وب سایت: civilcenter.persianblog.ir
پست الکترونیکی: alinaseri [at] stu.nit.ac.ir
 
 
 
 
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا سرکار
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
 
 
 
 
طاهر رجایی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته داوری کنفرانس
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان دهقانی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/23837/
پست الکترونیکی: dehghani [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
جواد مهجوریان نماری
عضو کمیته داوری کنفرانس
MBA - DBA ,مدیریت صنعتی مازندران
پست الکترونیکی: javad_mahjoorian1001 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مصطفی زمانیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: sbu.ac.ir/pages/profiles.aspx?proffid=380236
پست الکترونیکی: m_zamanian [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
مهدی بی طرفان
عضو کمیته داوری کنفرانس
دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه مهندسی عمران- سازه
دبیر انجمن پدافند غیرعامل ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mahdi_bitarafan
پست الکترونیکی: mehbita [at] gmail.com
 
 
 
 
مهدی صدیقی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/112153/112182/95382
پست الکترونیکی: sedighi [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان جباری
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/portal/home/?person/6493/17243/23978/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1
پست الکترونیکی: e.jabbari [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
فواد کیلانه ئی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=269&lang=0
پست الکترونیکی: kilanehei [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
محسن عقابی
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتر مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه دانشگاه یو تی ام مالزی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mohsen_oghabi
پست الکترونیکی: mohsenoghabi [at] gmail.com
 
 
 
 
مهرداد مسعودنژاد
عضو کمیته داوری کنفرانس
مربی گروه مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
وب سایت: www.linkedin.com/feed/
پست الکترونیکی: mmasoudnejad [at] gmail.com
 
 
 
 
سعید گیوه چى
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/givehchi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
مھرزاد تحملی رودسری
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری تخصصی عمران مھندسی زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشا
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=wgwmuagaaaaj&hl=en
پست الکترونیکی: mtrfkh [at] yahoo.com
 
 
 
 
محمد رضا حبیبی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گروه ژئوتکنیک
وب سایت: tch.iauksh.ac.ir/mrezahabibi
پست الکترونیکی: mreza_habibi [at] yahoo.com
 
 
 
 
محمد حسین گل محمدی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - گروه عمران - مهندسی منابع آب
وب سایت: golmohammadi.iut.ac.ir
پست الکترونیکی: m.golmohammadi [at] cc.iut.ac.ir
 
 
 
 
سید رضا سلیم بهرامی
عضو کمیته داوری کنفرانس
uمهندسی عمران سازه دانشگاه سمنان و استاد مدعو دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشکده امام محمد باقر ساری)
وب سایت: www.linkedin.com/in/srezasalimbahrami/
پست الکترونیکی: salimbahrami [at] semnan.ac.ir
 
 
 
 
محمود رضا کی منش
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mahmoudreza_keymanesh
پست الکترونیکی: mrkeymanesh [at] pnu.ac.ir
 
 
 
 
ایرج محمد فام
عضو کمیته داوری کنفرانس
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
وب سایت: ceoh.umsha.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=123&pageid=17593
پست الکترونیکی: mohammadfam [at] umsha.ac.ir
 
 
 
 
علی نصراله تبار
عضو کمیته داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
پست الکترونیکی: alinasrahangar [at] gmail.com
 
 
 
 
مهدی نعمت زاده
داور
عمران دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: m.nematzadeh [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
کامران سپانلو
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار پژوهشگاه انرژی هسته ای ایران، گروه (HSE)
رئیس دبیرخانه - HSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایران
پست الکترونیکی: ksepanloo [at] yahoo.com
 
 
 
 
نوید ندیمى
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/nnadimi
پست الکترونیکی: navidnadimi [at] uk.ac.ir
 
 
 
 
بهبود گنجوی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه مازندران مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: b.ganjavi [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته داوری کنفرانس
استادیار،دانشکده ی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
 
 
 
 
امیر علی آبادیان
عضو کمیته داوری کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شمال
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پست الکترونیکی: a.aliabadian [at] shomal.ac.ir