کمیته علمی
سید محمد سیدپور
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شمال
وب سایت: www.researchgate.net/profile/s_seyedpoor
پست الکترونیکی: s.m.seyedpoor [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
غلامرضا شیرازیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/shirazian/
پست الکترونیکی: reza [at] shirazian.org
 
 
 
 
جواد واثقی امیری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/j.vaseghi/home.aspx
پست الکترونیکی: vaseghi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
محمود حسن پور
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استاد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
پست الکترونیکی: mhassanpour2012 [at] yahoo.com
 
 
 
 
غلامرضا عبداله زاده درزی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: nit.ac.ir/?sp=370479
پست الکترونیکی: abdollahzadeh [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
امیر ساعد داریان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
پسا دکتری عمران- زلزله – دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پژوهشگر برتر جهان در مسابقات جهانی اختراعات آلمان
2015
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amir_Daryan
پست الکترونیکی: amir_saedi_d [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهدی دهستانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: en.nit.ac.ir/people/resume_faculty_members/mehdi_dehestani.aspx
پست الکترونیکی: dehestani [at] gmail.com
 
 
 
 
علیرضا میرزا گل تبار روشن
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار
دکترای مهندسی عمران(سازه)
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.r.goltabar/home.aspx
پست الکترونیکی: ar-goltabar [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 111 3231707
 
 
 
 
امیر مدرس
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/a.modarres/home.aspx
پست الکترونیکی: a.modarres [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
حسین نادرپور
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
وب سایت: naderpour.semnan.ac.ir/
پست الکترونیکی: naderpour [at] semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 33533781
 
 
 
 
حمیدرضا توکلی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: civil.nit.ac.ir/ms/tavakoli/home.aspx
پست الکترونیکی: tavakoli [at] nit.ac.ir
تلفن: +98 (0) 11 32331707
 
 
 
 
سیدجواد هاشمی فشارکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مشاور عالی سازمان پدافند غیر عامل کشور
عضو هیات مدیره موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Sayed_Hashemi-Fesharaki
پست الکترونیکی: a [at] a.com
 
 
 
 
امین قلی زاد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه محقق اردبیلی
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Amin_Gholizad2
پست الکترونیکی: gholizad [at] uma.ac.ir
 
 
 
 
سعید قلی زاده قلعه عزیز
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
وب سایت: asatid.urmia.ac.ir/s.gholizadeh
پست الکترونیکی: s.gholizadeh [at] urmia.ac.ir
 
 
 
 
نصرت اله فلاح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/fallah/?lg=0 civil.nit.ac.ir/ms/fallah/home.aspx
پست الکترونیکی: fallah [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
رضا آقایاری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
وب سایت: eng.razi.ac.ir/~reza.agh
پست الکترونیکی: reza_agh [at] razi.ac.ir
 
 
 
 
محمدتقی کاظمی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: civil.sharif.ir/kazemi
پست الکترونیکی: kazemi [at] sharif.edu
 
 
 
 
امیرمنصور عسکری فاتح
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
معاونت پژوهشی دانشگاه شمال آمل
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fateh/
پست الکترونیکی: a.fateh [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
امید تى تى دژ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران (راه و حمل و نقل)
دکترای مهندسی عمران (حمل و نقل) از انگلستان
وب سایت: www.shomal.ac.ir/titidezh/
پست الکترونیکی: titidezh [at] gmail.com
تلفن: +98 (0) 11 44203756
 
 
 
 
غلامعلی بهزادی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال و دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی
وب سایت: www.shomal.ac.ir/behzadi/
پست الکترونیکی: ga.behzadi [at] yahoo.com
 
 
 
 
سعید فلاحیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/fallahian/
پست الکترونیکی: s.fallahian1 [at] gmail.com
 
 
 
 
سیروس غلامپور دهکی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وب سایت: www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
پست الکترونیکی: sgh235 [at] yahoo.com
 
 
 
 
بنیامین محبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
وب سایت: www.researchgate.net/profile/benyamin_mohebi2
پست الکترونیکی: mohebi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 33901118
 
 
 
 
سید روح الله حسینی واعظ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: hoseinivaez.com/
پست الکترونیکی: hoseinivaez [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
رمضانعلی ایزدی فرد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=35&lang=0
پست الکترونیکی: izadifard [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 37811-0281
 
 
 
 
محسن فضلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=347&lang=0
پست الکترونیکی: m.fazlavi [at] eng.ikiu.ac.ir
تلفن: +98 283390115
 
 
 
 
ایمان منصوری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی بیرجند
وب سایت: www.researchgate.net/profile/iman_mansouri
پست الکترونیکی: mansouri [at] birjandut.ac.ir
 
 
 
 
علی محمد رجبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amrajabi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
فرزانه حامدی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=39&lang=0
پست الکترونیکی: hamedi [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا رضائیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عضو هیئت موسس انجمن سازه های فولادی ایران، دبیر انجمن سازه های فولادی ایران، بازرس انجمن مهندسی پل ایران
وب سایت: kiau.ac.ir/~alireza.rezaeian
پست الکترونیکی: alireza.rezaeian [at] kiau.ac.ir
 
 
 
 
علی دشتی شفیعی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار،دانشکدی معماری، دانشگاه شمال
وب سایت: www.shomal.ac.ir/dashti/
پست الکترونیکی: ali_shafii_7 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مهدی روانشادنیا
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکترای مهندسی عمران در گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
وب سایت: www.ravanshadnia.com/
پست الکترونیکی: ravanshadnia [at] gmail.com
 
 
 
 
حسن دیواندری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر،
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC)
وب سایت: divandari.ir/
پست الکترونیکی: h.divandari [at] gmail.com
تلفن: 09391766940
 
 
 
 
فرشید رضا حقیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=vgc_7a0aaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: haghighi [at] nit.ac.ir
 
 
 
 
علیرضا سرکار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه راه و ترابری واحد علوم و تحقیقات تهران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/alireza_sarkar
پست الکترونیکی: sarkar [at] srbiau.ac.ir
 
 
 
 
علی همتی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
وب سایت: shora.semnan.ir/HomePage.aspx?TabID=6212&Site=shora.semnan&Lang=fa-IR
پست الکترونیکی: ali.hemmati [at] semnaniau.ac.ir
 
 
 
 
محمد حسین گل محمدی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان - گروه عمران - مهندسی منابع آب
پست الکترونیکی: m.golmohammadi [at] cc.iut.ac.ir
 
 
 
 
غلامرضا زمانى اهرى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران,دانشکده فنی, دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/site/cv.aspx?stid=308&ln=en
پست الکترونیکی: g.zamani [at] urmia.ac.ir
 
 
 
 
طاهر رجایی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/24092/
پست الکترونیکی: trajaee [at] qom.ac.ir; taher_rajaee [at] yahoo.com
 
 
 
 
سید محمدحسین دهناد
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
بورسیه هیئت علمی، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/48103/
پست الکترونیکی: m.dehnad [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان دهقانی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23837/
پست الکترونیکی: dehghani [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
جواد مهجوریان نماری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
MBA - DBA ,مدیریت صنعتی مازندران
پست الکترونیکی: javad_mahjoorian1001 [at] yahoo.com
 
 
 
 
مصطفی زمانیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=380236
پست الکترونیکی: m_zamanian [at] sbu.ac.ir
 
 
 
 
مهدی صدیقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/112153/112182/95382/
پست الکترونیکی: sedighi [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
احسان جباری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم
وب سایت: civil.qom.ac.ir/Portal/home/?person/6493/17243/23978/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
پست الکترونیکی: e.jabbari [at] qom.ac.ir
 
 
 
 
فواد کیلانه ئی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=269&lang=0
پست الکترونیکی: kilanehei [at] eng.ikiu.ac.ir
 
 
 
 
سعید گیوه چى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/givehchi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: givehchi [at] ut.ac.ir
 
 
 
 
عزیزالله اردشیر بهرستاقی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه علوم و فنون بابل
دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Azizollah_Ardeshir-Behrestaghi
پست الکترونیکی: ardeshir [at] ustmb.ac.ir
 
 
 
 
محمد رضا حبیبی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گروه ژئوتکنیک
وب سایت: tch.iauksh.ac.ir/mrezahabibi
پست الکترونیکی: mreza_habibi [at] yahoo.com
 
 
 
 
محسن عقابی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتر مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه دانشگاه یو تی ام مالزی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mohsen_Oghabi
پست الکترونیکی: mohsenoghabi [at] gmail.com
 
 
 
 
مھرزاد تحملی رودسری
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری تخصصی عمران مھندسی زلزله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=WgWMUAgAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: mtrfkh [at] yahoo.com
 
 
 
 
ابوالفضل اسلامی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیئت علمی (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
وب سایت: civil.aut.ac.ir/Default,en-US,Civil,Content,SubSiteItem,ID,96.aspx
پست الکترونیکی: afeslami [at] yahoo.com
تلفن: 021 64543057
 
 
 
 
محمود رضا کی منش
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار گروه مهندسی عمران - راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mahmoudreza_Keymanesh
پست الکترونیکی: mrkeymanesh [at] pnu.ac.ir
 
 
 
 
علی نصراله تبار
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور
عضو هیات مدیره انجمن روسازی ایران
پست الکترونیکی: alinasrahangar [at] gmail.com
 
 
 
 
سید صابر ناصرعلوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/sanaseralavi
پست الکترونیکی: ssna60 [at] yahoo.com
تلفن: 0098۹۳۵۶۶۶۵۴۳۰
 
 
 
 
نوید ندیمى
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه حمل و نقل
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/nnadimi
پست الکترونیکی: navidnadimi [at] uk.ac.ir
 
 
 
 
امیر علی آبادیان
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه شمال
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.researchgate.net/profile/A_Aliabadian
پست الکترونیکی: a.aliabadian [at] shomal.ac.ir
 
 
 
 
کامران سپانلو
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار پژوهشگاه انرژی هسته ای ایران، گروه (HSE)
رئیس دبیرخانه - HSE موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile /Kamran_Sepanloo
پست الکترونیکی: ksepanloo [at] yahoo.com
 
 
 
 
بهبود گنجوی
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
استادیار دانشگاه مازندران مهندسی زلزله
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Behnoud_Ganjavi
پست الکترونیکی: b.ganjavi [at] umz.ac.ir
 
 
 
 
اعضای مشورتی بین المللی
Payam Shafigh
شورای سیاستگذاری بین الملل
Senior Lecturer, Department of Building Surveying, University of Malaya
وب سایت: umexpert.um.edu.my/pshafigh
پست الکترونیکی: p_shafigh [at] yahoo.com
 
 
 
 
کمیته علمی بین المللی
Rosario Montuori
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor, Department of Civil Engineering
University of Salerno, Italy
وب سایت: docenti.unisa.it/004742/home
پست الکترونیکی: r.montuori [at] unisa.it
 
 
 
 
Cengiz Duran ATİŞ
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Prof.The University of Leeds, Faculty of Engineering, Civil Engineering,Istanbul - Turkey
وب سایت: aves.erciyes.edu.tr/cdatis/kimlik
پست الکترونیکی: cdati [at] serciyes.edu.tr
تلفن: +90 323 86
 
 
 
 
Montserrat Zamorano
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor en University of Granada, Department of Civil Engineering
وب سایت: www.ugr.es/~zamorano/
پست الکترونیکی: zamorano [at] ugr.es
 
 
 
 
Zhao Qiuhong
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor, School of Civil Engineering, Tianjin University, China
وب سایت: jgxy.tju.edu.cn/enteachers.asp?id=153
پست الکترونیکی: qzhao [at] tju.edu.cn
 
 
 
 
Mohammadali Rezazadeh
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Postdoctoral Researcher, Civil Engineering, University of Politecnico di Milano
وب سایت: www.researchgate.net/profile/mohammadali_rezazadeh
پست الکترونیکی: m.rezazadeh [at] civil.uminho.pt
 
 
 
 
BENOUAR Djillali
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor and Director of Built Environment Research Laboratory (LBE) chez University of Science and Technology Houar Boumediene (USTHB)
وب سایت: www.linkedin.com/in/djillali-benouar-67725210/
پست الکترونیکی: dbenouar [at] usthb.dz
 
 
 
 
Humberto Varum
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Professor at Faculty of Engineering, University of Porto
وب سایت: www.linkedin.com/in/humberto-varum-31151213/?lipi=urn%3ali%3apage%3ad_flagship3_messaging%3bub7zeiarsyaug%2b0s69e74g%3d%3d&licu=urn%3ali%3acontrol%3ad_flagship3_messaging-view_profile
پست الکترونیکی: hvarum [at] fe.up.pt
تلفن: +351-91-9369393
 
 
 
 
Kamran M. Nemati
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Departments of Construction Management, and Civil Engineering, University of Washington, Box 351610, Seattle, Washington 98195-1610 U.S.A.
وب سایت: www.nemati.com/
پست الکترونیکی: nemati [at] u.washington.edu
 
 
 
 
Mohammad A. Nomeli
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Faculty at University of Maryland College Park
وب سایت: www.linkedin.com/in/mohammad-a-nomeli-17b4985b
پست الکترونیکی: alizadeh [at] umd.edu
 
 
 
 
Boo Hyun Nam
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, University of Central Florida
Department of Civil, Environmental, and Construction Engineering
وب سایت: www.cecs.ucf.edu/faculty/boo-hyun-nam/
پست الکترونیکی: boohyun.nam [at] ucf.edu
تلفن: 407-823-1361
 
 
 
 
Pooyan Ayar
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Research Assistant,Laboratory of Construction Engineering (LabIC.UGR),
University of Granada, Granada, Kingdom of Spain
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Pooyan_Ayar3
پست الکترونیکی: payar [at] correo.ugr.es
تلفن: +34958 249 445
 
 
 
 
Sherif Beskhyroun
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Lecturer in Earthquake Engineering
Department of Built Environment Engineering
School of Engineering
Auckland University of Technology, New Zealand
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=neo69boaaaaj&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: sherif.beskhyroun [at] aut.ac.nz
 
 
 
 
Edris Madadian
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
دکتری مهندسی انرژی (محیط زیست – بیوفیول های پیشرفته) دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا
وب سایت: ca.linkedin.com/in/edris-madadian-543a8730
پست الکترونیکی: edris.madadian [at] mail.mcgill.ca
 
 
 
 
Saeed Nemati
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Ph.D., Infrastructure Engineering,Western Sydney University
وب سایت: www.linkedin.com/in/saeed-nemati-a745235b/
پست الکترونیکی: snemati44 [at] gmail.com
 
 
 
 
Elide Nastri
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
LS in Ingegneria Edile-Architettura
Research Assistant, Università degli Studi di Salerno,
Department of Civil Engineering (DICIV)
Fisciano, Campania, Italy
وب سایت: www.researchgate.net/profile/elide_nastri
پست الکترونیکی: enastri [at] unisa.it
 
 
 
 
Hyoung-Bo Sim
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Assistant Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=42098&siteid=civil&dum=dum&command=empdetail&empnum=20150113&empsearchtab=01&deptcode=0000034&siteid=civil
پست الکترونیکی: hbsim [at] inu.ac.kr
 
 
 
 
Farhad Ahmadi
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
همکار ارشد تحقیق و توسعه، والتر پی مور و همکاران
وب سایت: www.linkedin.com/in/farhad-ahmadi-0412b930/?ppe=1
پست الکترونیکی: farhad.ahmadi [at] utexas.edu
 
 
 
 
Jong Wan Hu
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Dept. of Civil and Environmental Engineering, Incheon National University, South Korea
وب سایت: www.inu.ac.kr/user/indexsub.do?codymenuseq=113511&siteid=et_eng
پست الکترونیکی: jongp24 [at] inu.ac.kr
 
 
 
 
Hessam Yazdani
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Howard University, 2300 Sixth St NW #2024, Washington, DC 20059
وب سایت: www.civil.cea.howard.edu/users/hyazdani
پست الکترونیکی: hessam.yazdani [at] howard.edu
 
 
 
 
Tanja Kalman Šipoš
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Affiliation: Assistant Profesor, Faculty of Civil Engineering Osijek, University of Osijek, Croatia
وب سایت: www.researchgate.net/profile/tanja_kalman_sipos
پست الکترونیکی: tkalman [at] gfos.hr
 
 
 
 
Dipti Ranjan Sahoo
عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس
Associate Professor, Structural Engineering Division, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016 (INDIA)
وب سایت: web.iitd.ac.in/~drsahoo/
پست الکترونیکی: drsahoo [at] civil.iitd.ac.in