اطلاعیه شماره 5
1396-08-04
اطلاعیه شماره 5

با توجه به اتمام زمان ارسال مقالات، از کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس تقاضا می شود به منظور صدور کارت شرکت در کنفرانس، نسبت به تکمیل مشخصات فردی و بارگزاری تصویر پرسنلی خود در پنل شخصی اقدام نمایند.

دبیرخانه کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران