افزایش مهلت ارسال مقالات
1396-07-16
افزایش مهلت ارسال مقالات

بنا بر درخواست مکرر دانش پژوهان گرامی مبنی بر کوتاه بودن مدت زمان تمدید دو هفته ای تا ١٥مهرماه ؛ دبیر خانه کنفرانس تصمیم به افزایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ٣٠مهر گرفته است و هزینه ثبت نام تا پایان مهر ماه با اعمال تخفیف مورد نظر می باشد. لازم به ذکر است مبلغ قابل پرداخت برای آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات خود را تا تاریخ ٣١شهریور ماه ارسال نموده اند بر اساس همان تعرفه قبلی مذکور بر روی وبسایت کنفرانس محاسبه می گردد.