حمایت کمیسیون ملی یونسکو
1396-07-03
حمایت کمیسیون ملی یونسکو

پیرو نامه شماره ٨/٨١/١٢٢٩٥٦ ، معاون محترم فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى  با دبیر کل کمیسیون ملى یونسکو-ایران؛این کمیسیون حمایت و همکاری خود  را ازکنفرانس بین المللى پیشرفت های نوین در مهندسى عمران که قرار است در آبان ماه سال جارى در دانشگاه شمال آمل برگزار گردد، را اعلام نمود.