اطلاعیه شماره 2: عضویت و تکمیل اطلاعات نویسندگان
1396-04-31
اطلاعیه شماره 2: عضویت و تکمیل اطلاعات نویسندگان

اطلاعیه شماره 2: عضویت و تکمیل اطلاعات نویسندگان
برای آن دسته از کاربرانی که هنگام ارسال مقاله به عنوان نویسنده همراه معرفی شده اند، لازم است نسبت به عضویت با ایمیل ثبت شده و تکمیل اطلاعات فردی به صورت کامل اقدام نمایند.