اعلام آمادگی دوفصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دانشگاه قم
1396-04-22
اعلام آمادگی دوفصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست دانشگاه قم

* هیات تحریریه دوفصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست، موافقت خود را در خصوص چاپ مقالات برتر این کنفرانس پس از یک مرحله داوری و بررسی در جلسه هیات تحریره اعلام داشت.