برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 شناخت اصول و مبانی ضوابط پدافندغیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان
1396-08-24 11:00-13:00
دانشگاه شمال 30
1,200,000 ریال 80 دلار
0 دکتر مهدی بیطرفان انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
2 اجرا و بازرسی غیر مخرب جوش های ساختمانی
1396-08-24 14:00-16:00
دانشگاه شمال 30
1,400,000 ریال 90 دلار
0 انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
3 ایجاد و توسعه زیر ساخت ها حمل و نقل هوشمند با رویکرد پخش مویرگی
1396-08-25 09:00-11:00
دانشگاه شمال 30
1,200,000 ریال 80 دلار
0 دکتر امید تی تی دژ
4 کارگاه مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش سوزی ( مهندسی ایمنی آتش در سازه ها )
1396-08-25 11:00-15:00
دانشگاه شمال 30
1,300,000 ریال 80 دلار
0 دکتر امیر ساعدی داریان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
5 کارگاه اموزش نرم افزارهای تحلیل ریسک لرزه ای ez-frisk و zmap
1396-08-25 16:00-18:00
دانشگاه شمال 30
1,200,000 ریال 0 دلار
0 مهندس ایرج چائی اصل تبریزی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
6 کارگاه مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
1396-08-25 09:00-11:00
دانشگاه شمال 30
1,300,000 ریال 80 دلار
0 دکتر مصطفی زمانیان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران