- تبادل اطلاعات کارشناسان و پژوهشگران

- آشنایی با دستاوردهای جدید در رشته ی مهندسی عمران (علمی و اجرایی)

- آشنایی با شخصیت های برتر در گرایش‏های مختلف مهندسی عمران و برقراری ارتباط با اساتید برجسته

- برگزاری جلسات بحث و گفتگو پیرامون مباحث جدید

- ارتقاء بنیه علمی و پژوهشی جامعه مهندسین عمران

-  ارتباط با صنعت

- آشنایی با اولویت های مهندسی عمران در جهان