پژوهش و ارائه اسناد علمی معتبر که در جوامع علمی تحت عنوان مقالات علمی از آن یاد می شود رکن اساسی حیات دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشور می باشد که در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان این مهم با جهت دهی به سمت زمینه های مورد نیاز هر جامعه، مقدمات توسعه آن تمدن را در حال و آینده فراهم می نماید. کشور عزیز ما ایران نیز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و با رهنمودهای امام امت (ره) و مقام معظم رهبری همواره در این عرصه ها سرآمد بوده و انشاا... باقی خواهد ماند. ارتقاء روزافزون ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن دهنده ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻓﻴﻊ پژوهشگران اﻳﺮاﻧﻲ در ارائه راه حل به چالش‌های ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن است. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ارائه نتایج پژوهش‌های ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺮان می‌بایست بمنظور رقابت با سطح جهانی افزایش یابد. جهت تولید دانش علمی‌ و فنی هماهنگ با نیاز‌های جامعه مهندسی و تحولات رشته‌های مرتبط، مهندسین و پژوهشگران قلمرو مهندسی‌ می بایست اهتمام بیشتری داشته باشند. در این میان، مهندسی عمران به واسطه اثرگذاری متقابل در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می تواند نقش مهمی ایفا کند. در این راستا، برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی در زمینه مهندسی عمران، می‌تواند در راستای نشر این یافته‌ها و ارایه راهکارهای تخصصی و علمی برای چالش‌های عمرانی و مهندسی کشور، گامی مؤثر برداشته و بستر مناسبی برای ارائه، نقد و بررسی آخرین دست آوردهای علمی و صنعتی فراهم آورد. کنفرانس‌های ملی‌ و بین‌المللی مهندسی عمران، با برخورداری از حمایت دانشگاه های کشور، گردهمایی‌های مناسبی برای گسترش و تبادل اندیشه‌های ملی‌ و بین‌المللی در کشور به شمار می روند. یکی از مهمترین اهداف برگزاری کنفرانس های علمی، برقراری ارتباط مداوم دانشگاه و صنعت جهت تحقق برنامه‌های کلان کشور است. از سوی دیگر، تبادل تجربه‌های پژوهشگران مهندسی عمران این مرز و بوم با تخصص‌های گوناگون از دیگر مزایای کنفرانس‌های مهندسی عمران می باشد.

از این رو درصدد برآمدیم تا با برگزاری دوره ای این کنفرانس در سطح ملی و بین المللی، ضمن گردهم آوردن تمامی دانشگاه های کشور و برخی دانشگاه های معتبر خارجی از طریق مشارکت و هم اندیشی در آن، کنفرانسی معتبر با لحاظ نمودن تمامی پارامترهای استاندارد در سطح بین المللی ارائه نماییم. در این کنفرانس تخصصی که به صورت دوره ای و زنجیره وار برگزار خواهد شد، در زمینه های مورد نظر افرادی متخصص با مهارت ها و تخصص های متفاوت اما دارای علاقه و دغدغه های مشترک که به منظور آموزش و یادگیری دور هم جمع می‌شوند، با هدف تقویت مهارت های افراد شرکت کننده دستاوردهایشان را در معرض تبادل قرار می دهند. با توجه به اهمیت پیشرفت های علمی در جهان و تأثیرگذاری قابل توجه کنفرانس در تمامی جهات، قصد برگزاری این مهم با سطح کیفی بالا با توجه به شرایط کنونی می باشد.