ظرفیت باربری پی‌های سطحی محصور شده تحت اثر بار محوری فشاری در خاک ماسه‌ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16101.1378
نویسندگان
1بابل،شهرک بهزاد،نبوت 3،ساختمان ویستا، طبقه چهارم
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
چکیده
مسئله ظرفیت باربری و مشکل نشست زیاد برای شالوده‌های سطحی واقع بر خاک ماسه‌ای سست و یا با تراکم متوسط همراه با راهکارهای لازم جهت مقاوم سازی آنها بطور گسترده‌ای در متون فنی ژئوتکنیک بحث شده است. یکی از رویکردهای مناسب جهت بهبود ظرفیت باربری و نیز کاهش نشست شالوده‌های سطحی واقع بر این نوع از خاک‌ها، استفاده از شالوده‌های محصور شده محیطی می‌باشد. این شالوده‌ها هم بصورت سامانه منفرد برای سازه‌های وزنی و هم در سیستم‌هایی که به نوعی تحت بار کششی واقع می‌شوند، قابلیت کاربرد دارد. در این روش دیواره‌های عمودی واقع در زیر شالوده با اتصال به شالوده اصلی و با عملکردی شمع‌گونه به بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست می‌انجامد.
در این پژوهشی سعی شده است تا با استفاده از یک مدل فیزیکی و در نظر گرفتن ارتفاع‌های مختلف محصور‌شدگی ( H/B های متفاوت، به ترتیب 23/0، 33/0، 5/0، 66/0، 83/0، 5/1)، تاثیر این پارامتر بر منحنی بار - نشست خاک ماسه‌ای شهرستان بابلسر با تراکم نسبی متوسط (حدود ۴۰ درصد) ارزیابی گردد. نتایج بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش ارتفاع محصور‌شدگی، ضمن افزایش ظرفیت باربری، نشست متناظر با آن نیز بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. همچنین باعث افزایش باربری پی تا حدود 2 برابر در مقایسه با پی سطحی در عمق محصورشدگی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Bearing Capacity of Skirted Shallow Foundations under Axial compression load in sandy soil by using physical modeling
Authors
mehrdad nozari joybari, mobin afzali rad
Abstract
The bearing capacity and large settlements for shallow foundations rested on loose or moderate-density sandy soils along with the required retrofitting strategies are the widely-discussed issues in the geotechnical literatures. One of the suitable approaches for improving the bearing capacity and reducing the settlement of shallow foundations rested on these types of soils is the use of skirted confined foundations. These foundations are applicable both as a single system for mass structures and as that typically subjected to the tensile load. In this method, the vertical walls beneath the foundation could improve the bearing capacity and reduce the settlement as being connected to the main foundation with the pile-like performance
In this research, using a physical model and considering different confinement depths (different H/B. 0.23, 0.33, 0.5, 0.66, 0.83 and 1.5), the effect of this parameter on the load-settlement curve is evaluated for the sandy soil with moderate density (about 40%) in Babolsar, Iran. The results of the study show that by increasing the confinement depth, while increasing the bearing capacity, the corresponding settlement is significantly decreased
Keywords
Bearing Capacity, Skirted Shallows, Sand, Settlement