مدیریت ریسک ایمنی (SRM) در فرودگاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16099.1376
نویسندگان
1نویسنده
2استان چهرمحال و بختیاری
چکیده
پیش از آن که مدیریت ریسک ایمنی به عنوان یکی از ار کان اصلی سیستم مدیریت ایمنی معرفی شود، مدیریت ریسک ایمنی شامل: (الف) شناسایی خطرات در محل کار و یا در فرودگاه و برای یک عملیات یا فعالیت خاص، مانند ساخت و ساز ، (ب) شناسایی شدت خطر برای تبدیل شدن به یک حادثه ، (ج ) شناسایی نتیجه خطر، (د) اولویت بندی خطرات، و پس از آن (ه) استفاده از استراتژی های کاهش خطرات و آمادگی. برخی از خطرات می تواند از طریق تغییرات فیزیکی یا تغییرات ساختاری حذف شوند. از خطرات دیگر، مانند حوادث هواپیما، نمی توان به طور کامل اجتناب شود. با این وجود، ارزیابی ریسک می تواند به شناسایی روش‌هایی که فرودگاه‌ها می توانند برای پاسخ موثر و کارآمد به چنین رویدادهایی از آن‌ها استقاده کنند، می‌پردازد. مدیریت ریسک ایمنی فعالانه برروی شناسایی خطرات و انجام اقدامات به منظور کاهش عواقب ناشی آن متمرکز شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
SAFETY RISK MANAGEMENT in airport
Authors
amirhosein sheykh azami, shahrekord, omid titidej, amir izadi
Abstract
Introduced earlier as a key pillar of SMS, SRM consists of: (a) identifying hazards in the workplace
or on the airfield or for a particular operation or activity, such as construction, (b) identifying
the frequency of the hazard turning into an incident, (c) identifying the consequence of the hazard,
(d) prioritizing the hazards, and then (e) applying mitigation and preparedness strategies. Some
risks can be eliminated through processes or physical changes to a structure. Other risks, such as
Aircraft Accidents, cannot completely be avoided. Nevertheless, a risk assessment can help identify
methods the airport can employ for more effective and efficient response to such events. SRM is
focused on proactively identifying hazards and taking actions to either reduce the resulting negative
consequences or significantly reduce the risk of occurrence.
employ for more effective and efficient response to such events. SRM is
focused on proactively identifying hazards and taking actions to either reduce the resulting negative
consequences or significantly reduce the risk of occurrenc
Keywords
operation