مدیریت ایمنی سیستم ها و عملیات فرودگاه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16097.1374
نویسندگان
1استان چهرمحال و بختیاری
2نویسنده
چکیده
پرواز یکی از امن ترین حالت ها ی حمل و نقل مانده است. در طول تاریخ هوانوردی، سازمان ها ی دولتی، هو اپیما و فرودگاه اپراتور ها، و تولید کنندگان هواپیما به دنبال بهبود ایمنی بود ند و هستند . با این حال، بسیاری از پیشرفت ها ی ایمنی در صنعت تنها پس از یک حادثه و در نتیجه از دست رفتن جان انسان ها حاصل شده است.. پیشرفت ها یی در تکنو لوژی، از جمله گز ارش آب و هوا، باعث کاهش خطرات حمل و نقل هوایی شد .
سیستم مدیریت ایمنی یک روش طراحی شده برای شناسایی ریسک ها و خطرات مرتبط با پرواز است، و به منظور کاهش خطرات و در نتیجه کاهش حوادث ایجاد شده است. مزیت اجرای سیستم مدیریت ایمنی شامل کاهش هزینه ها ی از تصادفات و حوادث، بهبود روحیه و بهره وری کارکنان ، و اولویت بندی منطقی از نیاز ها ی ایمنی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
operation
Authors
shahrekord, amir izadi, amirhosein sheykh azami, omid titidej
Abstract
Flying remains one of the safest forms of transportation. Throughout the history of aviation, government
agencies, aircraft and airport operators, and aircraft manufacturers have sought to improve
safety. However, many of the safety improvements in the industry have only come after an accident,
often only with those resulting in the loss of lives. Improvements in technology, such as
weather reporting, continue to reduce the risks to aviation.
An SMS is a methodology designed to identify risks and hazards associated with flying, and to
apply mitigation strategies. The benefit of implementing an SMS includes the reduction of costs from
accidents and incidents, improved morale and employee productivity, and a logical prioritization of
safety needs.
idents and incidents, improved morale and employee productivity, and a logical prioritization of
safety needsidents and incidents, improved morale and employee productivity, and a logical prioritization of
safety needsidents and incidents, improved morale and employee productivity, and a logical prioritization of
safety needs
Keywords
operation