شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در عملیات تخریب ساختمان‌ها با استفاده از روش FMEA
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16086.1369
نویسندگان
1شهرداری گزنک
2استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی
چکیده
به دنبال گسترش ناحیه شهرنشینی و همچنین نوسازی ساختمان ها و بافت های فرسوده، نیاز به مهندسی تخریب و پیاده سازی تخصصی این علم در کشور بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در سال های اخیر، تخریب ساختمان، توسعه دهندگان شهری را با توجه به افزایش پروژه های تخریب و ارتفاع مورد نیاز تخریب به چالش کشیده است. اهمیت تخریب ساختمان توسط محققان به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اثرات زیست محیطی آن، برای رسیدن به دقت و توجه یکسان نسبت به برنامه ریزی متداول سازه، نظیر:طراحی، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری در آینده ای نزدیک پیش بینی شده است. با توجه به حوادثی که در تخریب نا ایمن ساختمان ها اتفاق می افتد و عدم وجود آیین نامه ی ایمنی تخریب ساختمان ها در کشور و اینکه در آینده نه چندان دور ما در شهرهای بزرگ با تخریب ساختمان های چندین طبقه روبرو خواهیم بود و طبیعتا با خطرات و حوادث بیشتری مواجه هستیم، هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی ریسک های تخریب ساختمان با استفاده از روش FMEA و توسعه ی یکسری از استراتژی ها برای ترویج عملیات تخریب ساختمان می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identify and prioritize the building destruction risks using the FMEA method
Authors
ali davoudi, Farshid Haghighi
Abstract
Following the expansion of the urbanization area as well as the renovation of worn out buildings, the need for destruction engineering and specialized implementation of this science has become more important in the country. In recent years, building destruction has challenged urban developers due to the increase destruction projects and height required for destruction. The importance of building destruction has been acknowledged by the researchers and considering its environmental impacts, it has been anticipated to achieve the same precision and attention to the conventional design of the structure, such as design, construction, and maintenance in the near future. As regards the events that occur in the unsafe destruction of buildings and the lack of a safety code for building destruction in the country and that in the near future in large cities, with the destruction of several buildings, We will naturally face more risks and accidents therefore the purpose of this research is to identify and prioritize building destruction risks using the FMEA method and develop a series of strategies to promote building destruction processes.
Keywords
Destruction, environmental, Prioritize, FMEA