بررسی دلایل ایجاد اختلافات در پروژه های عمرانی و ارائه بهترین راهکار رفع اختلاف (نمونه موردی:پروژه های ابنیه استان تهران)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16084.1368
نویسندگان
زعفرانیه ، مقدس اردبیلی ، خیابان الف کوی جامی غربی پلاک 36 برج کاوه طبقه سوم شمالی واحد 3a
چکیده
شناسایی علل افزایش زمان ساخت و تاخیر در پروژه‌های عمرانی بسیار ضروری بوده و سبب خواهد شد تا در سایر پروژه‌های مشابه نیز جلوی تاخیرات و ضررهای احتمالی گرفته شود. با توجه به اینکه در استان تهران و علی الخصوص در بخش پروژه های ابنیه تحقیق جامع و منحصر به فردی انجام نشده است و در سال‌های اخیر شاهد افزایش روزافزون اختلافات طرفین پیمان هستیم. ضروری است تا به شناخت عوامل بروز اختلافات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه پرداخته شود. در این تحقیق ابتدا به بررسی و ارزیابی شیوه های جایگزین حل اختلاف پرداخته شده است. برای انجام پژوهش ابتدا عوامل ایجاد کننده اختلاف در پروژه های استان تهران با توجه به متون قرارداد شناسایی گردید. سپس شاخص های موثر در ارزیابی شیوه های جایگزین حل اختلاف شناسایی و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه نیز با استفاده از روش رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایده آل (تاپسیس) شیوه های جایگزین حل اختلاف مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته شده است. خلاصه نتایج تحقیق نشان داد که از میان گزینه های پژوهش مذاکره بالاترین وزن به خود اختصاص داده است. شیوه مصالحه و داوری نیز رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. روش های دعوی قضایی و هیئت بررسی اختلاف از دیدگاه پاسخ گویان رتبه های آخر را به دست آورده اند. تمامی سوالات پرسش نامه میانگین بالای سه را کسب نمودند و همگی جز عوامل ایجاد کننده اختلاف در پروژه ها شناسایی شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigate the causes create claim in construction projects and provide the best solution for solve the dispute (Case Study: Building projects in Tehran)
Authors
mohammad reza iran
Abstract
Identify causes of delay in the construction of much-needed development projects and will help to prevent similar delays in other projects made possible losses. Of course the management and prevention of conflicts is far simpler and less costly than conflict resolution. Recent years have seen increasing disputes are contracting parties to the treaty in state companies Considering that, Tehran province, especially in the project of building a comprehensive and unique research has been done. treaty is essential to reduce the conflict to be paid to the causes of conflicts and provide preventive strategies. In this study, to evaluate alternative dispute resolution practices are discussed. In this study, to evaluate alternative dispute resolution practices are discussed. the indices of assessing alternative dispute resolution practices identified and then evaluated using Analytical Hierarchy Process .Then also using ordinal preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) alternative dispute resolution practices have been evaluated and ranked.
Summary results of the study showed that the option to negotiate the highest weight is allocated. Conciliation and arbitration practices also rank second and third respectively. The difference from the perspective of litigation respondents have earned the final rankings. All the questionnaire received an average of the top three causes of all the different projects have been identified.
Keywords
delay, Tehran province, negotiation, arbitration, dispute resolution