ارزیابی عملکرد سازه های بتنی طراحی شده بر اساس استاندارد ملی ایران با رویکرد طراحی بر اساس عملکرد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16079.1366
نویسندگان
خیابان امداد- امداد غربی 2 - کدپستی 5451474773
چکیده
در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مهندسی زلزله صورت گرفته که حاصل این تحقیقات سرآغاز عصر جدیدی در عرصه طرح و تحلیل لرزه ای ساختمانها و بدنبال آن روش طراحی بر اساس عملکرد بر این اساس در حال شکل گیری هستند و زمینه تحقیقات بسیاری از SEAOC، FEMA و ATC ابداع گردید. تحلیل بارافزون با مقایسه مقاومت و تغییرمکان تقاضا بر اساس زلزله‌های طرح با ظرفیتهای موجود در سطوح عملکردی موردنظر، رفتار مورد انتظار سازه تخمین زده می‌شود. از این روی تحلیل بارافزون نقشی مهم و کلیدی خواهد داشت چرا که بدون نیاز به انجام تحلیلهای وقتگیر و پیچیده دینامیکی غیرخطی، رفتارنهایی سازه از نظر نحوه توزیع مفاصل پلاستیک، نوع و نحوه تشکیل حالت مکانیزم خرابی، تغییرمکانهای کلی و نسبی تقاضا، نیروهای نهایی اعضا با دقت مناسب برآورد می گردد. به کمک روشهایی نظیر روش طیف ظرفیت میتوان میزان ایمنی سازه را هم از لحاظ مقاومت و هم از لحاظ تغییرمکانهای نهایی سازه، با مقایسه با مقادیر مجاز متناظر مربوط به اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای سنجید. در مقاله حاضر ساختمان‌بتنی پنج طبقه مطابق با استاندارد 2800 ویرایش 4 و مبحث 9 مقررات ملی ساختمان طراحی شد. در ادامه عملکرد اجزای اصلی سازه‌ای مطابق با دستورالعمل FEMA مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منحنی ظرفیت سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است برای انجام تحلیل‌های غیر خطی از نرم‌افزار PERFORM3D بهره گرفته شد. همچنین از تحلیل‌های استاتیکی پوش‌آور با سه الگوی مثلثی وارونه، یکنواخت و متناسب با نیروهای جانبی در ارزیابی سازه‌ها استفاده گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات