بهینه‌سازی عددی بافل بندی راکتور بافلدار بی‌هوازی به‌منظور ارتقاء راندمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16072.1362
نویسندگان
ایراُن تهران خیابان جمالزاده شمالی کوچه شیرزاد پلاک 21
چکیده
ارتقاء روش‌های تصفیه فاضلاب به روش بی‌هوازی در کنار مصرف کمتر انرژی ، با تولید بیوگاز و حذف مواد آلی دیرتجزیه‌پذیر زیستی مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از روش‌های تصفیه بی‌هوازی که دارای بهره‌برداری ساده و راندمان قابل قبولی در حدف بسیاری از مواد آلی می‌باشد، راکتور بافلدار بی‌هوازی (=ABR) است. هیدرولیک و هیدرودینامیک جریان از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر طراحی و راهبری این سیستم‌ها می‌باشند. پژوهش حاضر بهینه‌ترین فاصله قرار گرفتن بافل های جداکننده جریان را در اتاقک‌ها راکتور به لحاظ رژیم جریان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) مطالعه کرده که اثر مهمی بر راندمان کل راکتور دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که برای رسیدن به رژیم جریان نهرگونه ایده‌ال و رسیدن به حداکثر حذف، نسبت فاصله بهینه برای تیغه‌های جداکننده در نسبت فاصله بین 3 به 12 به دست آمد. با تقسیم فاصله طولی هر اتاقک به چهار قسمت مساوی، قرار دادن تیغه جداکننده در فاصله یک‌چهارم از ابتدای هر اتاقک، کمترین میزان عدد انتشار و بالاترین راندمان به دست خواهد آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات