برازش تحلیلی وساختارسازی ریاضی ‍پالس های پیوسته سرعت در حوزه نزدیک گسل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16062.1359
نویسندگان
1تهران-داراباد-خ افتخاری-خ رجبی-پ ۶
2دانشجوی کارشناسی ارشد حوارزمی
3استادیار دانشگاه خوارزمی
چکیده
زلزله های حوزه نزدیک، به ویژه در دو دهه اخیر، از موضوعات مورد توجه مهندسین بوده است. اثرات زمین لرزه های نیرومندی همچون نورثریج 1994 کالیفرنیا، کوبه1995 ژاپن، بم 2003 و طبس 1978 ایران، نشان می دهد که رکورد های حوزه نزدیک به دلیل داشتن حرکت پالس گونه با پریود به نسبت طولانی در ابتدای رکورد ، دارای خصوصیات ویژه ای می باشند.که این خصوصیات منجر به بروز تفاوت هایی با رکورد های حوزه دور شده است. با توجه به متغیر بودن خصوصیات رکورد های حوزه نزدیک، ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها تحت این گونه حرکات زمین بسیار پیچیده است. بر این پایه، در جهت ساده سازی آنالیز و ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها می توان از مدل های فرم بسته مناسب استفاده نمود. دراین مطالعه با استفاده ازمدل سازی فرم بسته توسط دو نوع توابع ترکیبی ریاضی، اقدام به مدل سازی پالس سرعت سه جنبش نیرومند حوزه نزدیک گسل نموده است. مشخصات برازش مربوط به دو نوع توابع ترکیبی فرم بسته به همراه نمودار های تاریخچه زمانی و طیف پاسخ شبه سرعت سیستم یک درجه آزادی مقایسه ای تحت این دو نوع مدل فرم بسته و رکورد واقعی آورده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analytical Fitness and Mathematical Conceptualization of Coherent Velocity Pulses in Near-Fault Zones
Authors
Hani Ebadi, marzie heydari, Afshin Meshkatdini
Abstract
Near-field earthquakes, especially in the last two decades, have been a basic topic for civil engineers. The effects of powerful earthquakes such as the 1994 Northridge in California, the Kobe 1995 in Japan, the Bam 2003 and Tabas 1978 in Iran demonstrate that near-field records have special characteristics due to the appearance of long period pulses at the beginning of the record. These characteristics cause differences with far-fault records. Due to the variability of characteristics of near-field records, the evaluation of the seismic performance of structures under these kinds of ground motions is very complicated. Therefore, in order to simplify the analysis and evaluation of the seismic performance of structures, appropriate closed form models can be used. In this paper, in order to model the velocity pulses in near-field records, a closed form modeling with two types of mathematical combinatorial functions are used. The fitting characteristics for two types of closed-form combinational functions with time history graphs and the SDOF system's response spectrum subjected to both of the artificial and real records are presented.
Keywords
near-Field records, Pulse Type Movements, Forward Directivity, Velocity Pulse, Closed-Form Models