بررسی عددی ساخت شمع های نگهبان درکاهش نشست سطحی ناشی از حفاری تونل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16056.1357
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک -دانشگاه سراسری تبریز
2دانشگاه تبریز- دانشکده فنی
3عضو هیئات علمی دانشگاه تبریز
چکیده
گسترش مناطق شهری و توسعه سریع شهرها در دهه های اخیر رشد قابل توجهی در حفاری مکانیزه تونل را به همراه داشته است. حفاری تونل های کم عمق با قطر بزرگ باعث ایجاد جابجایی زمین میشود که تاثیر نامطلوبی به سازه های مجاور میگذارد. جابجایی های اضافی قائم و افقی ایجاد شده تهدیدی برای این ساختمان ها میباشد که اقدامات محافظتی مثل دیوار دیافراگمی یا شمع های نگهبان ردیفی میتواند به صورت بسیار موثری از سازه های مجاور در برابر خرابی های محتمل محافظت نماید. در این تحقیق به طور ویژه به ارزیابی تاثیر ردیف شمع های نگهبان توسط شبیه سازی سه بعدی با رویکرد تفاضل محدود پرداخته میشود. علاوه بر آن روابط بین عملکرد بهتر شمع های نگهبان و پارامترهای مهم هندسی مثل فاصله بین شمع ها و قطر شمع فاصله از محور تونل و طول شمع در شرایط بدون حضور سازه های سطحی بررسی میگردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده وابستگی بین طول شمع و کاهش جابجایی میباشد. شمع ها بایستی حداقل به اندازه نصف قطر تونل تا زیر قسمت اینورت تونل ادامه یابند و در همه بررسی ها هنگامی که فاصله شمع های ردیفی کم باشد، شمع ها عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical analysis of soldier piles construction to reduce surface settlement due to tunneling
Authors
Ali Abdolhosseinzadeh, tohid akhlaghi, hushang katebi
Abstract
Urban development and rapid expansion of cities over the past decades have been accompanied by a considerable growth in mechanized tunneling. The construction of shallow tunnels of large diameter leads to the ground movement which could adversely affect the abutting structures. Excessive vertical and horizontal displacements pose a major threat to these structures. Preventive measures such as diaphragm walls and a row of soldier piles can effectively protect adjacent structures from possible damages.
This research specifically assesses the effectiveness of a simple row of soldier piles by three-dimensional simulation with finite difference approach. Moreover, the relationship between the performance and major geometrical parameters such as spacing among the piles, distance from tunnel axis and piles length in greenfield condition are investigated.
The simulation results show a strong relation between the length of piles and displacement reduction. Piles should be founded at least half a tunnel diameter below the invert and in all cases, a row of piles perform better when the space among them is low.