رویکردی نوین در ارتقای عملکرد لرزه ای قاب های با مهاربند شورون
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16054.1356
نویسندگان
1مازندران-تنکابن-خرم آباد-خیابان میرزاکوچک خان-بالاتر از شهرداری-نبش کوچه وکیلی-پلام 379
2استادیار و عضو هیات علمی گروه عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3استاد ،قطب بنیادی در مهندسی سازه،دانشگاه علم وصنعت ایران
چکیده
یکی از سیستم های مقام در برابر بارهای جانبی استفاده از سیستم مهاربندهای همگرا می باشد. مهاربند شورون به علت ایجاد فضای مناسب معماری مورد استفاده بیشتری در سازه های فولادی قرار می گیرد. ولی به علت معایب این سیستم که کمانش عضو فشاری مهاربند و ایجاد یک نیروی نامتعادل در تیر طبقه می شود باعث بروز مشکلاتی بعد از زلزله می شود. در این مقاله، با استفاده از رویکرد جدید برای استهلاک انرژی در سازه های با مهاربند شورون به معرفی سیستم جدید اصلاحی می پردازیم. سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت ارتقای عملکرد لرزه ای سازه های موجود محسوب گردد. برای تحلیل المان پیشنهادی از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS استفاده شده است. مزیت تمرکز خرابی در سیستم پیشنهادی سبب میشود که از ورود اعضای سازه ای به مرحله غیر خطی جلوگیری کند و اعضای سازه ای به حالت الاستیک باقی بمانند. نتایج بررسی ها از مدلسازی میزان شکل پذیری قابل قبول المان پیشنهادی و قابلیت بالای استهلاک انرژی را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
New Approaches to Improve Seismic Performance of Chevron Brace Frames
Authors
seyyed hessam tonekabon, hamed hamidi, gholamreza ghodratiamiri
Abstract
When systems of the position against the lateral loads use a converging curtain system. Chevron braces are used to create more suitable architectural space in steel structures. But due to the disadvantages of this system, the buckling is a member of the compressive force and creates an unbalanced force in the beam, causing problems after the earthquake. In this paper, we will introduce a new corrective system using the new approach to energy depreciation in structures with bracing braid. The proposed system can be considered as an appropriate method to improve the seismic performance of existing structures. ABAQUS limited component software is used to analyze the proposed element. The advantage of the failure concentration in the proposed system is to prevent the entry of structural members to a nonlinear stage, and the structural members remain in an elastic state. The results of the studies show the modeling of the acceptable ductility of the proposed element and the high power depreciation capability.
Keywords
Chevron Brace, seismic performance, dissipation energy