آشکارسازی خرابی در سازه ها با استفاده از تئوری موجک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16045.1350
نویسندگان
1مازندران چالوس سردابرود کوچه شهید جنتی پلاک 235 کد پستی 4663167766
2امل-دانشگاه شمال-گروه مهندسی عمران
3دانشگاه شمال
چکیده
امروزه روش های نوین بسیاری برای شناسایی خرابی در سازه ها ابداع شده که جایگزین روش های سنتی شده اند. هدف از این مطالعه، آشکارسازی خرابی در صفحات با استفاده از یکی از روش های پردازش سیگنال به نام تبدیل موجک می باشد. رفتار سازه به صورت خطی فرض شده و خرابی به صورت کاهش سختی در سازه شبیه سازی می شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار متلب برنامه ای جهت تحلیل مودال صفحات به منظور استخراج اشکال مودی نوشته می شود. در ادامه با تجزیه این پاسخ توسط تبدیل موجک خرابی بوضوح آشکار می گردد. در صورت وجود خرابی در نمودار تجزیه شده پاسخ توسط تبدیل مذکور، اغتشاشاتی ایجاد می شود که بیانگر وجود خرابی در آن بخش از سازه است. مزیت اصلی این روش نسبت به سایر روش های شناسایی خرابی عدم نیاز به پاسخ سازه سالم است. جهت اطمینان از کارایی روش مذکور یک مثال عددی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان دهنده کارایی روش ارائه شده برای شناسایی خرابی در صفحات بدون در نظر گرفتن اثر نویز می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
damage detection in structures by using wavelet transform
Authors
parisa masoumi, seyed mohammad seyedpoor, saeed fallahian
Abstract
Nowadays, modern methods for damage detection of structures have replaced traditional ones. Purpose of this study is to detect damage in plates using wavelet transform signal processing method. Structure behavior assumed to be linear and damages has been modeled by decreasing stiffness of the plates. In this regard, a program has been developed for modal analysis of plates and extraction of mod shapes using MATLAB software. After that, decomposition of the modal response by wavelet transform clearly demonstrates the damage in the plate. In the case of the existence of damage, there would be some disturbances in Wavelet transform decomposed response graph which represents damage in that place in the structure. Not using the response of the healthy structure is the main advantage of this method over other methods. A numerical example has been represented to assure efficiency of this method. results imply efficiency of this method for damage detection of plates in the absence of noise.
Keywords
damage detection, mode shape, signal processing, Wavelet transform