تعیین موثرترین محل قرارگیری سخت کننده های محیطی در برج خنک کننده بتنی تحت زلزله حوزه دور با استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی خطی طیفی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16042.1349
نویسندگان
1خیابان شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی - کوچه میثاق 5 - پلاک 8 - طبقه 5
2رییس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
3معاون دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
چکیده
با توسعه ظرفیت نیروگاه های برق آبی، نیاز به احداث برج های خنک کننده بلندتر بیش از پیش احساس می شود. بنابراین مهندسان سعی در طرح برج های با پوسته لاغرتر و در عین حال دارای مقاومت کمانشی بیشتر با بهره گیری از رینگ های سخت کننده محیطی دارند. در مطالعات بسیاری به بررسی اثر نیروی باد بر این سازه پرداخته شده است لیکن، اثر شتاب زلزله بر این سازه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی خطی، بهینه ترین محل قرارگیری رینگ های سخت کننده محیطی تحت اثر نیروی حاصل از شتاب زلزله تعیین شده است. همچنین تاثیر ضخامت و تعداد مختلف رینگ سخت کننده بر عملکرد برج بررسی و بهینه ترین رابطه بین این دو پارامتر از نقطه نظر فنی و اقتصادی نتیجه گیری شده است. برای بررسی این موضوع می توان از روش های تحلیلی مختلف استفاده نمود لیکن در حال حاظر استفاده از روش تحلیل طیفی در کنار درنظر گیری اثرات کمانشی پوسته برج، مناسب ترین روش تحلیلی این نوع سازه ها می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination of the most effective position of circumferential shell stiffeners on concrete cooling towers due to the far – field earthquakes, using the results of linear response spectrum analysis
Authors
saeid tehran, behnam adhami, Jafar Asgari Marnani
Abstract
Expansion of power plants capacity rises the need of using taller and thinner reinforced concrete cooling towers, therefor engineers tend to increase the slenderness and the buckling stability by considering perpendicular stiffening rings. The efficient number, height of emplacement for these rings due to wind load are now clear to us thanks to the previous investigations made by others but, in case of a tremendous earthquake, these results shall not be taken into consideration. This paper defines the above parameters for maximizing the stability of R.C cooling towers which are exposed to earthquake by using response spectrum analysis results. Also, the effect of stiffening ring thickness and the number of these rings on the tower will be detected .Also the most efficient relation between these two parameters will be determined regarding technical and economical aspects.
In this way some different analytical methods can be used, but using response spectrum analysis and buckling analysis seems to be the best methods.
Keywords
tower, ring, Buckling, spectrum