بررسی و مقایسه سطح عملکرد سازه های فولادی دارای سیستمهای مهاربندی کمانش تاب (BRB) و همگرا (CBF) با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16039.1348
نویسندگان
1خیابان هراز - آفتاب 92 - لاله 4 - پلاک 10
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نور
چکیده
بهره گیری از سیستمهای میراکننده در سازه ها، مورد توجه فراوان مهندسان قرار دارد. بهره گیری از مهاربندها موجب جذب انرژی زلزله در سازه و انتقال بخش عمده ای از انرژی زلزله، به اعضای قابل تعویض میباشد. این امر منجر به کاهش آسیبهای سازه ای در سیستم باربری اصلی، در هنگام وقوع زلزله خواهد شد که باعث استقبال فراوان مهندسان سازه، از سیستمهای جاذب انرژی شده است. از جمله پرکاربردترین و گسترده ترین سیستمهای مهاربندی میتوان به مهاربند هممرکز (CBF) و کمانشتاب (BRB) اشاره کرد. مهاربند همگرا در برابر زلزله از نظر سختی و مقاومت در محدوده خطی رفتار خوبی از خود نشان میدهد، ولی در محدوده ارتجاعی به علت سختی جانبی قابلیت جذب انرژی کمتری دارند. همچنین قابهای مهاربندی کمانش تاب، نوع خاصی از قابهای مهاربندی هستند که از کمانش در آنها با تمهیدات ویژه ای جلوگیری شده است. در پژوهش با مدلسازی سازه های 4، 6 و 8 طبقه در نرم افزار SAP2000 و استفاده از روش استاتیکی غیرخطی، سطح عملکرد سازه ها مشخص و مقایسه شده است. در انتها نتیجهگیری شد که سیستم همگرا (CBF) در معیارهایی نظیر مفاصل پلاستیک و استهلاک انرژی زلزله وضعیت مناسبی داشته و سیستم کمانشتاب در مواردی نظیر برش پایه سازه و نیروهای داخلی اعضا، شرایط بهتری دارد. همچنین هرچه ارتفاع سازه ها بیشتر شد، استفاده از مهاربند همگرا دارای شرایط بهتری بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation and comparison of the performance level of steel structures with CBB and CBF bracing systems using a nonlinear static method
Authors
ahad amol, sepideh rahimi
Abstract
The use of dampening systems in structures is of great interest to engineers. The use of braces causes the absorption of earthquake energy in the structure and the transfer of a major part of earthquake energy to interchangeable members. This will reduce the structural damage in the main bearing system at the time of the earthquake, which has attracted so many structural engineers from energy absorption systems. One of the most widely used and widespread bracing systems is CBF and Armstrong Brabant (BRB). Convergent curtain against earthquake shows good behavior in terms of hardness and resistance in the linear range, but in the reactionary range due to its hardening, it has less absorption capacity. The bracing buckling frames are a special kind of bracing frames that prevent them from buckling with special arrangements. In the research, modeling of structures 4, 6 and 8 in SAP2000 software and the use of static nonlinear method, the level of performance of the structures is determined and compared. Finally, it was concluded that the convergent system (CBF) is in a good condition in terms of plastic joints and earthquake energy deformation, and the best-fitting system is better in cases such as the basic structural cut and internal forces of the members. Also, the higher the height of the structures, the better the convergent braid has been used.
Keywords
Convergent braid, Buckling braid, Structural performance level, Nonlinear static method, Floating floors