ارزیابی اقتصادی اجرای ساختمان بتنی درجا با قالب یکپارچه دیواری و سقفی و مقایسه آن با روش متداول ساخت سازه های بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16032.1347
نویسندگان
1خیابان انقلاب، کوچه 3 آراسته، پلاک 29
2عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
3عضو هیات علمی پیام نور تهران
چکیده
امروزه توسعه صنعت ساختمان، یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از طرفی با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل به شهرنشینی، و نیاز به مسکن، ضروری تر و بیشتر از همیشه شده است. با توجه به ناکارآیی سیستم های سنتی و متداول در تولید انبوه مسکن، رویکرد استفاده از روش های نوین صنعتی تولید ساختمان با تکنولوژی جدید با رعایت آخرین استانداردهای فنی، حیاتی به نظر می رسد. لذا پژوهش حاضر به ارزیابی اقتصادی روش قالب یکپارچه دیواری و سقفی با روش متداول ساخت سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار MSP پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که شیوه قالب یکپارچه دیواری و سقفی از اواخر دهه 1970 میلادی در ساخت برج های بلندمرتبه مسکونی، مورد استفاده قرار گرفته است و در حال حاضر، سیستم قالب یکپارچه دیواری و سقفی، به عنوان یکی از روش های مورد استفاده در اجرای ساختمان های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی، می باشد. این شیوه، موجب ارتقای کیفیت، مقاومت بسیارخوب در برابر زلزله، کاهش زمان اجرا، کاهش قیمت تمام شده، بازگشت سریع سرمایه، صرفه جویی در مصرف مصالح، کاهش نیروی انسانی، سازگاری با محیط زیست، پایداری و دوام بیشتر، کاهش مصرف منابع، ساختار یکپارچه، مقاوم در برابر آتش، انعطاف پذیری بالا، و ایمنی کارکنان خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An Economic assessment of Building Method with Reinforced Concrete Cast In-Situ Walls and Slabs and Its Comparison with the Conventional Method of Concrete Structure Building by Using MSP Software
Authors
Hossein Khorramabad, mojtaba hosseini, kamran rahim of
Abstract
Today, the development of the building industry is one of the developmental indicators of the countries. On the other hand, with increasing population and consequently an increase in the desire for urbanization, and the need for housing, it is more urgent and more than ever. Considering the inadequacy of traditional and conventional systems for mass production of housing, the approach to use modern industrial methods of building with new technology and observance of the latest technical standards is critical. Therefore, the present study aims to investigate and compare the integrated wall and ceiling mold method with the conventional method of constructing concrete structures using MSP software. Studies show that the integrated wall and ceiling molding technique has been used since the late 1970s in the construction of high rise residential towers, and at present, integrated wall and ceiling molding system is used as one of the methods in the construction of buildings with load-bearing wall and concrete ceiling. This method improves the quality, earthquake resistance, reduced run-time, reduced cost, quick return on investment, saving on materials consumption, reduced manpower, eco-friendliness, sustainability and longer durability, reduced resource consumption, integrated structure, fire resistance, high flexibility, and employee safety.
Keywords
Monolithic Concrete System, Industrialization, Mass Production, MSP Software