بررسی تاثیر الیاف فولادی برروی بتن ها با سنگدانه طبیعی و بازیافتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16029.1346
نویسندگان
تبریز- شهرک باغمیشه - میدان ارغوان- خیابان شهریار- کوچه استاد جعفری اول- پلاک 28
چکیده
تولید بتن به یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در ساخت و ساز بدل گشته است .نظر به اینکه هر سازه دارای طول عمر مفید مشخصی می باشد، خواه نا خواه مجبور به تخریب سازه و ایجاد سازه ای جدید می باشیم.از طرفی عوامل گوناگون مانند بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان و بلایای انسانی نظیر جنگ نیز به خودی خود سبب از بین رفتن سازه هااز جمله سازه های بتنی می گردند.در نتیجه حجم آوار ناشی از این تخریب ها در جهان روزبه روز در حال افزایش است و موضوع دفن بتن های تخریب شده را بیش از پیش با اهمیت میسازد لذا موضوع بازیافت این مصالح تخریبی از نظر زیست محیطی مهم و ضروری می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن طبیعی و بتن بازیافتی و مقایسه این دو نوع بتن و امکان استفاده از این بتن ها می باشد. به همین منظور48 نمونه در 8 طرح از الیاف فولادی با درصد های حجمی مختلف 0، 0.5، 1و 2درصد حجمی بتن استفاده شده است. نتایج بدست آمده که با مقایسه بتن طبیعی با بتن بازیافتی ،شاهد اندک کاهش مقاومت بتن بازیافتی نسبت به بتن طبیعی هستیم ، اما تمامی نمونه ها دارای مقاومت قابل قبول می باشند . در نمونه های حاوی الیاف فولادی بیشتری مقاومت فشاری در 1 درصد حجمی بتن و بیشترین مقاومت کششی در و 2 درصد حجمی بتن بدست آمد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Effect of Steel Fibers on Concrete with Natural and Recycled Aggregates
Authors
tabriz
Abstract
Concrete production has become one of the most important parameters in construction. Considering that each structure has a certain useful lifetime, we have to demolish the structure and create a new structure. On the one hand, various factors such as disasters Naturally, such as earthquakes, floods and storms, and human disasters such as war, by themselves, cause the destruction of structures such as concrete structures. As a result, the volume of debris caused by these destruction in the world is increasing day by day and the subject of concrete burial The damaged material is becoming increasingly important, so the recycling of these destructive materials is important and necessary from an environmental point of view. . The purpose of this study is to investigate the physical and mechanical properties of natural concrete and recycled concrete and compare these two types of concrete and the use of these concrete. For this purpose 48 samples were used in 8 designs of steel fibers with volumetric percentages of 0, 0.5, 1 and 2 volumes of concrete. The results show that by comparing the natural concrete with recycled concrete, we see a slight decrease in the strength of the recovered concrete relative to the natural concrete, but all samples have acceptable resistance. In samples containing more steel fibers, the compressive strength was obtained in 1% volumetric concrete and the highest tensile strength and 2% volumetric concrete.
Keywords
Recycled concrete, natural concrete, steel fibers, compressive strength, tensile strength