بررسی رفتارسه محوره ی بتن های الیافی با سنگدانه های طبیعی و بازیافتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16028.1345
نویسندگان
تبریز- شهرک باغمیشه - میدان ارغوان- خیابان شهریار- کوچه استاد جعفری اول- پلاک 28
چکیده
محدود بودن منابع و حفظ محیط زیست، لزوم بازیافت مواد و مصالح را اجتناب ناپذیر کرده است.نخاله های حاصل از ساخت وساز و تخریب پتانسیل مناسبی برای بازیافت دارند. این مواد معمولاً بدون استفاده در زمین رها شده و یا دفن می شوند لذا، بازیافت آن‌ها ضمن حل مشکلات زیست محیطی باعث حفظ منابع طبیعی محدود نیز می گردد. نخاله های ساختمانی را می توان پس از تفکیک و خرد کردن، سرند کرده و به‌عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار سه محوری بتن طبیعی الیافی و بتن بازیافتی الیافی و مقایسه این دو نوع بتن به روش آزمایشگاهی می باشد. در این تحقیق از بتن معمولی با درصد الیاف های مختلف از نوع فولادی استفاده گردیده است.120 نمونه در هشت طرح اختلاط به ترتیب با الیاف صفر،نیم ، یک و دو درصد حجمی بتن طبیعی و بتن بازیافتی تولید شد. و بعد از تهیه قالب های مخصوص سلول هوک نمونه های مورد نظر برای فشار های محدود کننده صفر، پنج، ده، پانزده و بیست مگا پاسکال آماده گردیدند. آزمایش سه محوری مطابق استاندارد ASTM C801 بر روی نمونه ها انجام گردید. بعد از تحلیل نتایج مشخص گردید که الیاف تاثیر مثبت در افزایش مقاومت برشی بتن داشته و بیشترین مقاومت برشی بتن الیافی در طرح با 1 درصد حجمی الیاف مشاهده گردید.و همچنین مقاومت بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی از بتن طبیعی اندکی ضعیفتر است اما قابلیت سازه ای خود را داشته و قابل استفاده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the Factor Behavior of Concrete Fibers with Natural and Recycled Aggregates
Authors
tabriz
Abstract
Limited resources and environmental protection have inevitably led to the need to recycle materials. Construction and demolition wastes have the potential to be recycled. These materials are usually abandoned or buried without land use, so recycling them while solving environmental problems will also save natural resources. Construction rubble can be crushed, crushed and used as aggregate in concrete. The purpose of the present study was to investigate the three-axis behavior of natural fiber concrete and fibrous recycled concrete and to compare these two concrete types by laboratory method. In this research, ordinary concrete with different fiber percentages of steel type was used. 120 samples in eight mixing designs were produced with 0, 1, 1, and 2% volumes of natural concrete and recycled concrete, respectively. After preparing Hook cell templates, the specimens were prepared for limiting pressures of zero, five, ten, fifteen and twenty mega-pascals. Three-axis test according to ASTM C801 standard was performed on samples. After analyzing the results, it was found that the fibers had a positive effect on increasing the shear strength of the concrete and the highest shear strength of the fiber concrete was observed in the design with 1% volumetric fiber. Also, the strength of the concrete made from recycled aggregate is slightly weaker than the natural concrete, but the structural ability Your own and can be used.
Keywords
Three-axis test, natural fiber and reinforced concrete, steel fibers, shear strength, Hook cells