بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر مقاومت،تراکم و کارایی روسازی بتنی CBM و ارائه طرح اختلاط مناسب برای راه های اصلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16027.1344
نویسندگان
1ساری خیابان معلم کوچه معلم 14 4817849611
24817849617
چکیده
یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در تکنولوژی راه‌های آسفالتی، استفاده از زیرسازی و روسازی‌های بتنی است. در این راستا بتن CBM در نقاط مختلف دنیا مورد تأیید قرارگرفته و می‌توان از این نوع روسازی ویژه در راه‌های کشور که نیاز به حداکثر عملکرد و حداقل تعمیرات در زمان نگهداری است استفاده نمود. بدین منظور در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت،تراکم و کارایی روسازی بتنی CBM و ارائه طرح اختلاط مناسب برای راه‌های اصلی پرداخته‌شده است. در این راستا حدود 150 نمونه‌ بتنی استوانه‌ای و دیسکی با سه عیار متفاوت سیمان ، پنج نسبت آب به سیمان و سه دانه‌بندی مجزا در نسبت مصالح سنگی تهیه و آزمایش‌های دانه‌بندی، تراکم، مقاومت فشاری و مقاومت کشش برزیلی روی نمونه‌ها انجام و نتایج به‌دست‌آمده تحلیل‌شده است. سپس با استفاده از نتایج و نمودارهای مربوطه، عوامل مؤثر بر مقاومت،تراکم و کارایی نمونه‌های بتنی بحث و بررسی‌شده است. مطابق نتایج مشاهده شد که عیار 175 ، نسبت آب به سیمان 0.8 و دانه‌بندی شامل 45% ماسه و 55% شن، موجب افزایش در مقاومت فشاری و کششی و نیز کاهش حساسیت به تغییرات رطوبتی و افزایش اطمینان خاطر در تراکم و کارایی در حین اجرا می‌گردد. درمجموع هدف کلی استفاده از روسازی بتن CBM، افزایش باربری و طول عمر روسازی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف مصالح، هزینه و زمان اجرا خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental studies on the factors affecting on strength, compatibility and workability of CBM concrete pavements and Provide an appropriate mixture design for the main ways
Authors
Mohammad Sari, Mohammad Sari
Abstract
One of the greatest progresses in road construction projects is use of concrete pavements. Hence CBM concrete is verified in worldwide and it can be used in roads as special pavement that prepares maximum workability and minimum repairs during operation. This study is carried out to determine the factors affecting on strength, compatibility and workability of CBM concrete pavements and Provides an appropriate mixture design for the main ways. This research compares experimental results of uniaxial compressive strength, Brazilian tensile strength, compaction and gradation tests carried out on concrete samples with three cement content, five dissimilar water/cement ratio and three different gradation using 150 cylindrical and disc specimens. The results are analyzed and effective factors on the results are studied. According to the experimental results, increase of cement content per cubic meter of concrete (175kg/m3), water/cement ratio in an average range (w/c = 0.8) and increase of coarse aggregates (sand=45% and gravel=55%) will increase the compressive and tensile strength, decrease the Sensitivity to w/c changes and enhances reliance on compaction and performance during run-up. This laboratory study would also be an important source of information in researches and select the suitable mixture design of CBM concrete pavement and amending it for increasing the bearing and lifespan of pavements and also saving on materials, cost and time of road construction projects.
Keywords
CBM concrete pavement, mixture design, compressive strength, tensile strength, compaction