اثر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16026.1343
نویسندگان
1بیرجند
2Birjandut
چکیده
با توجه به حملات تروریستی اخیر در جهان، هم اکنون بررسی مقاومت اجزای سازه‌ها در برابر انفجار بسیار ضروری می‌باشد. برای این کار می‌توان از یکی از روش‌های تئوری، تجربی و یا شبیه سازی عددی استفاده نمود. لذا در مقاله حاضر از روش شبیه‌سازی عددی به عنوان روشی مناسب استفاده گردید. مقاله حاضر روش آنالیز عددی چند مرحله ای را برای ارزیابی ظرفیت باربری ستون فولادی مورد توجه قرار داده است. در این تحقیق اثر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی با استفاده از شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار Autodyn، مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ و به منظور بررسی صحت شبیه‌سازی‌ها، با نتایج تجربی موجود مقایسه می‌شود. روش تعیین بار محوری نهایی در چهار مرحله؛ پیش بارگذاری استاتیک، انفجار دینامیکی، پاسخ دینامیکی بعد از انفجار و ارزیابی ظرفیت حمل بار استاتیک مقطع مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی می باشد. براساس نتایج مشاهده می‌شود که ظرفیت باربری محوری ستون‌ها تحت اثر انفجار تقریبا بین 13 تا 18 درصد کاهش داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
اثر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی
Authors
Birjand, Mohammad Mahdizadeh
Abstract
با توجه به حملات تروریستی اخیر در جهان، هم اکنون بررسی مقاومت اجزای سازه‌ها در برابر انفجار بسیار ضروری می‌باشد. برای این کار می‌توان از یکی از روش‌های تئوری، تجربی و یا شبیه سازی عددی استفاده نمود. لذا در مقاله حاضر از روش شبیه‌سازی عددی به عنوان روشی مناسب استفاده گردید. مقاله حاضر روش آنالیز عددی چند مرحله ای را برای ارزیابی ظرفیت باربری ستون فولادی مورد توجه قرار داده است. در این تحقیق اثر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی با استفاده از شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار Autodyn، مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ و به منظور بررسی صحت شبیه‌سازی‌ها، با نتایج تجربی موجود مقایسه می‌شود. روش تعیین بار محوری نهایی در چهار مرحله؛ پیش بارگذاری استاتیک، انفجار دینامیکی، پاسخ دینامیکی بعد از انفجار و ارزیابی ظرفیت حمل بار استاتیک مقطع مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انفجار بر ظرفیت باربری ستون‌های فولادی می باشد. براساس نتایج مشاهده می‌شود که ظرفیت باربری محوری ستون‌ها تحت اثر انفجار تقریبا بین 13 تا 18 درصد کاهش داشته است.
Keywords
انفجار, ظرفیت باربری, ستون فولادی, تحلیل اجزای محدود, دینامیت