تعیین عوامل موثر بر انتخاب مدهای حمل و نقل در جابجایی کالا با استفاده از مدل انتخاب گسسته لاجیت (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16013.1341
نویسندگان
1بزرگراه نواب-خ هلال احمر غربی-کوچه حاج سیاری-پ39
2استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال
3تهران
چکیده
امروزه صنعت حمل ونقل کالا، بخش مهمی از اقتصاد کشور و از مهمترین مسائل روزمره در زندگی بشرمحسوب میگردد. به دنبال افزایش روز افزون تقاضا در جابه جایی کالا، نظر کارشناسان و مدیران زیادی در راستای بهبود و ارتقای کارایی صنعت مذکور معطوف شده است. مدیریت زنجیره تامین و تدارکات در سیستم پخش و توزیع روز به روز در حال پیشرفت بوده و باعث کاهش برخی هزینه‌ها در جا به جایی کالا شده است. حدود 1/3 از سهم عملکردی در مدیریت زنجیره تامین را حمل و نقل به خود اختصاص داده و به عنوان یک عنصرکلیدی در زنجیره تامین محسوب میگردد. لذا انتخاب یک سیستم حمل ونقل (جاده ای، ریلی و ترکیبی) مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب مدهای حمل ونقلی در جا به جایی کالا (مطالعه موردی بندرشهید رجایی) با استفاده از مدل انتخاب گسسته لاجیت و تکمیل 100 پرسشنامه از شرکت های حمل و نقل و صاحب نظران به این موضوع پرداخته شد. نتایج مدلسازی نشان داد امنیت و ظرفیت با توجه به نوع کالا دو متغیر مهم تاثیر گذار در مطلوبیت انتخاب شیوه حمل بار است که در هر سه شیوه حمل بار به وسیله جاده، ریل و ترکیبی به صورت مشترک معنی دار شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
determination of effective factors on choosing transportation modes in freight transport Using the discrete logit model(case study Shahid Rajaei port)
Authors
siamak tehran, omid titidezh, Fatemeh Kazembabaei
Abstract
nowaday, the transportation industry is an important part of the country's economy and is one of the most important daily issues in human life. Following the ever-increasing demand for product movement, many experts and managers have focused on improving and improving the efficiency of the industry. Supply chain and logistics management in the distribution and distribution system is in the process of development and has reduced some of the cost of moving goods. About one third of the operational share in supply chain management is considered to be a transport and is considered as a key element in the supply chain. Therefore, the choice of a suitable road system (road, rail, and hybrid) is of great importance. In this research, with the aim of determining the factors affecting the selection of transport modes in place of goods (case study of Bandar Shahid Rajaee), using discrete Logit model and completing 100 questionnaires from transport companies and experts. The results of modeling showed that security and capacity according to the type of goods are two important variables affecting the utility of the selection of the method of cargo loading, which is significant in all three modes of cargo loading by road, rail and combination.
Keywords
transportation mods, freight transport, Questioning, Discrete selection mods, logit