مدل سازی یک‌بعدی پاسخ لرزه‌ای دره های رسوبی- مطالعه موردی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15990.1335
نویسندگان
دانشجو
چکیده
امروزه تاثیر شرایط ساختگاهی و شرایط زمین شناسی بر خصوصیات حرکت ورودی و توزیع خرابی های ناشی از آنها به خصوص در دره های آبرفتی کاملاً آشکار است. به طور متداول این اثرات با کمک تحلیل های یک بعدی مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این مقاله با توجه به توانایی نرم‌افزار تفاضل محدود Flac در شبیه‌سازی سازه های خاکی و سنگی و با بهره گیری از مطالعات عددی در این نرم‌افزار، به بررسی تأثیر شرایط محلی ساختگاه بر پاسخ لرزه ای ساختگاه پل خلیج‌ فارس پرداخته شد. به‌منظور صحت سنجی نتایج مدل عددی، پاسخ‌های یک‌بعدی به‌دست‌آمده از دو برنامه Flac و Deepsoil با استفاده از مدل رفتاری ویسکو- الاستیک مورد مقایسه قرارگرفته است. مشاهده پاسخ‌های ناهمسان حاصله در محل پایه‌های پل حکایت از نقش برجسته آبرفت در پاسخ لرزه ای زمین داشته که این موضوع با توجه به حساسیت پایه‌های سازه‌هایی نظیر پل‌ها به تغییر مکان‌ها و نشست‌ها و عواقب تأثیرات مخرب آن بر روی عرشه پل‌ها حائز اهمیت فراوان می‌باشد. بنابراین به منظور طراحی سازه های مهم نظیر پل ها انجام مطالعات ویژه لرزه خیزی و به دنبال آن مطالعات ویژه ساختگاه ضروری می باشد. علاوه بر این، پارامترهای مدل ستون معادل Flac با مدل یک بعدی Deepsoil مقایسه و با استفاده از آن کالیبره شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Modeling 1D Seismic Site Response of Sedimentary Basins - a Case Study
Authors
Maryam Rahimi
Abstract
The experience obtained from recent earthquakes have indicated the effect of local geological conditions on the significant characteristics of strong motions such as ground motion duration, Fourier amplitude and frequency. This paper studies impact of the mentioned parameters on the 1D site response of Persian Gulf Bridge using the numerical study. Since the 1D analysis is commonly used in geotechnical earthquake practice due to simplicity, so this study investigates the soil response in the location of each pier of the bridge, using Flac and Deepsoil software based on visco-elastic soil behavior. The obtained results indicate the amplification of ground response and the difference of obtaining seismic response in the location of all piers of the bridge. This issue becomes significant due to the susceptibility to displacements and the settlements of the bridge foundations consequences of its destructive effects on the bridge decks. Hence, in the design of significant structures such as bridge, seismic studies and then site specific studies are important. Besides, the parameters of the Flac equivalent column model have been compared and calibrated using the 1D model of Deepsoil program.
Keywords
Site Effects, Alluvial sediments, 1D Numerical Analysis, Seismic Amplification