مقایسه بیولوژیکی نمونه های خاک های ماسه ایی و نمونه های بهسازی شده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15984.1334
نویسندگان
1خیابان شیخ صدوق شمال کوی نسترن پلاک 73 زنگ4
2دانشگاه اصفهان
چکیده
امروزه برای پیشرفت عمرانی یک کشور، متمرکز شدن برروی گسترش زیر ساخت های شهری یک اصلِ ضروری است؛ که برای تأمین زیر ساخت های شهری در کنار رشد جمعیت و نیاز بیش از پیش به ساختِ سازه های بلند مرتبه؛ به خاکی مرغوب با مقاومت کافی نیاز است. در این پژوهش پس از کشت باکتری اسپوروسارسینا اورِا به انجام آزمایش اوره آزی به منظور بررسی عملکرد آنزیم اوره آز، و آزمایش رنگ آمیزی گِرم جهت حصول اطمینان از گرم مثبت بودن باکتری و عدم آلودگی محیط کشت پرداخته شد. فرایند بهسازی برروی ماسه ایی که از صحرای ورزنه در 120 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان تهیه شده بود انجام گردید. در این پژوهش مقدار 50 درصد ریزدانه به نمونه تهیه شده اولیه افزوده گردیده است و میزان تاثیرات آن بر رسوبات کربنات کلسیم حاصل از فعالیت های بیولوژیکی با استفاده از آزمایشات برش مستقیم بررسی شده است. همچنین از آزمایش تصویر برداری الکترونی(SEM) ، جهت مشاهده تشکیل کربنات کلسیم در بین دانه های خاک استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان زاویه اصطکاک داخلی نمونه های بهسازی شده با افزودن 40 درصد ریزدانه در مقایسه با نمونه های مشابه بهسازی نشده برای زمان های عمل آوری 7 و 21 روز به ترتیب 08/40 % و 26/49 %افزایش یافته است. افزایش زمان عمل آوری نیز در تمام نمونه های بهسازی شده منجر به افزایش زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی و تنش برشی حداکثر گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Biological comparison of samples of sandy soils and refined samples
Authors
Esfahan, Rasoul Ajalloeian
Abstract
Today, for the development of a country, focusing on the expansion of urban infrastructure is a necessary principle, which is needed to provide urban infrastructure along with population growth and the need to build higher-quality structures for a long time; Is. In this research, after sporulation of sporozaresina aura culture, a urea test was performed to evaluate urease enzyme activity and a hot staining test to ensure the bacterial gram-positive and non-contamination of the culture media. The improvement process was carried out on a sand that was made from Varzaneh desert 120 km south-east of Isfahan city. In this study, 50% of fine grains were added to the initial sample and its effects on calcium carbonate sediments derived from biological activities were investigated using direct cutting experiments. An electron capture test (SEM) was used to determine the formation of calcium carbonate among soil grains. The results showed that the internal friction angle of the refined samples increased by 40.08% and 40.7%, respectively, compared with unreduced similar samples for treatment periods of 7 and 21 days, respectively. Increasing processing time in all of the refined samples resulted in increased friction angle, adhesion and shear stress.
Keywords
Soil biodegradation, Soil erosion, Urea test, Hot staining test, Direct cutting test