بررسی آزمایشگاهی فروریزش پوسته‌های استوانه‌ای دوجداره برنجی تحت بارگذاری مایل
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15972.1333
نویسندگان
1لرستان، خرم اباد، گلدشت شرقی، بلوار فردوسی، خیابان آلاله، کوچه آلاله یکم
2دانشگاه شهید بهشتی
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
چکیده
کاربرد سیستم‌های جذب انرژی ضربه در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ضربه‌گیرها و جاذب‌های انرژی از جمله اجزایی هستند که در برخی سامانه‌ها برای جذب انرژی جنبشی و تبدیل آن به صورت دیگری از انرژی استفاده می‌شوند. پوسته‌های جدارنازک به‌خاطر سبکی، ظرفیت جذب انرژی بالا، طول لهیدگی زیاد و نسبت جذب انرژی به وزن بالا به‌عنوان یکی از کارآمدترین سیستم‌های جذب انرژی کاربرد روز افزونی پیداکرده‌اند. در این پژوهش با انجام آزمایشات تجربی شیوه فروریزش سازه‌های جدارنازک برنجی دوجداره توخالی و پرشده با فوم پلی‌یورتان با شرایط مرزی زاویه‌دار تحت اثر بارگذاری شبه‌استاتیک محوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در مطالعه آزمایشگاهی نمونه‌های استوانه‌ای به روش اکستروژن ساخته شده و بین دو صفحه صلب تحت اثر بارگذاری شبه‌استاتیک قرار گرفته و سپس نحوه فروریزش نمونه، تغییرات نیرو و مقدار انرژی لازم تعیین شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد مقدار انرژی جذب شده در نمونه‌های تقویت شده با فوم در حدود 36 درصد بیشتر از نمونه‌های توخالی است. نتایج این مطالعه، به‌وضوح مزیت استفاده از لوله‌های استوانه‌ای دوجداره برنجی را به‌عنوان جاذب بیان می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental Investigation of Collapse Behavior of Brass Bitubular Cylinder Tubes Under Oblique Loading
Authors
keivan Azarakhsh, abbas rahi, Ebrahim Mahmodpor
Abstract
Application of impact energy absorption systems in different industries is of special significance. Shock absorbers and energy absorbers are included as components used in some systems for energy absorbtion and convert it into another energy. Thin-walled tubes, due to their lightness, high energy absorption capacity, long crushing length and high energy absorption to weight ratio have found ever-increasing application as one of the most effective energy absorption systems. In this research, Through carrying out experimental tests, The crushing method of empty and foam-filled brass bitubular cylinder tubes clamped at both ends subjected to oblique loads has been compared. In experimental study, The cylindrical samples are made through extrusion method. These samples are compressed between two rigid plates under quasi-static loading conditions, and then the collapse mechanism, the crushing force fluctuations and absorbed energy are calculated.
The result demonstrate that energy absorption amount in Foam-filled tubes is about 36% higher than empty tubes.
The results of this paper highlight the advantages of using brass bitubular cylinder tubes as energy absorber.
Keywords
Energy absorbers, Axial crushing, Thin wall structures, polyurethane Foam