بررسی رفتار غیرخطی ساختمان های فولادی مدولار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15967.1332
نویسندگان
1بیرجند
2دانشجو
چکیده
مبنای طراحی لرزه ای، توزیع انرژی زلزله بر مبنای تغییر شکل های غیر الاستیک قابل توجه می باشد. هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیر الاستیک قاب های مهاربندی شده فولادی مدولار می باشد. برای بررسی رفتار لرزه ای از تحلیل افزایشی دینامیکی استفاده شده است. تحلیل براساس معیار خرابی ماکزیمم دریفت بین طبقه ای انجام گردیده است. نتایج بدست آمده عملکرد مناسب این سیستم ها را در سطوح شدت طراحی نشان می دهد. آنالیز سه مدل قاب ( 2طبقه، 4 طبقه و 6 طبقه) با 15 رکورد انجام گرفته است و از نتایج جهت پیش بینی فروپاشی سازه و رسم منحنی شکنندگی استفاده گردید. برای بررسی رفتار لرزه ای از تحلیل افزایشی دینامیکی استفاده شده است. تحلیل براساس معیار خرابی ماکزیمم دریفت بین طبقه ای انجام گردیده است. نتایج بدست آمده عملکرد مناسب این سیستم ها را در سطوح شدت طراحی نشان می دهد. هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیر الاستیک قاب های مهاربندی شده فولادی مدولار می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of nonlinear behavior of steel modular buildings
Authors
Iman Birjand, Haniyeh Eydi
Abstract
مبنای طراحی لرزه ای، توزیع انرژی زلزله بر مبنای تغییر شکل های غیر الاستیک قابل توجه می باشد. هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیر الاستیک قاب های مهاربندی شده فولادی مدولار می باشد. برای بررسی رفتار لرزه ای از تحلیل افزایشی دینامیکی استفاده شده است. تحلیل براساس معیار خرابی ماکزیمم دریفت بین طبقه ای انجام گردیده است. نتایج بدست آمده عملکرد مناسب این سیستم ها را در سطوح شدت طراحی نشان می دهد. آنالیز سه مدل قاب ( 2طبقه، 4 طبقه و 6 طبقه) با 15 رکورد انجام گرفته است و از نتایج جهت پیش بینی فروپاشی سازه و رسم منحنی شکنندگی استفاده گردید. برای بررسی رفتار لرزه ای از تحلیل افزایشی دینامیکی استفاده شده است. تحلیل براساس معیار خرابی ماکزیمم دریفت بین طبقه ای انجام گردیده است. نتایج بدست آمده عملکرد مناسب این سیستم ها را در سطوح شدت طراحی نشان می دهد. هدف این تحقیق، بررسی رفتار غیر الاستیک قاب های مهاربندی شده فولادی مدولار می باشد.
Keywords
ساختمان فولادی مدولار, حرکات زمین, آنالیز دینامیکی افزایشی, ماکزیمم دریفت بین طبقه ای, منحنی شکنندگی