توسعه یک مدل مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) جهت استفاده در مناطق پر ریسک بالادستی صنعت نفت ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15961.1328
نویسندگان
1تهران - شهرک مسعودیه - خیابان کلهر - چهارراه سوم - خیابان چهارم - پلاک 89 - طبقه اول
2تهران غرب
چکیده
صنعت نفت و گاز ایران در راستای توسعه و اجرای طرح‌های خود نیازمند یک مدل قراردادی بسیار دقیق و حساب شده می‌باشد، چرا که مدل قراردادی در صنایع نفت و گاز کشورهایی که ذخایر عظیم نفت و گاز دارند ، جزئی از اسناد راهبردی ملی آنان محسوب شده و بخش اعظم اقتصادشان به آن وابسته است .از این رو مدیران نفتی کشور همواره به دنبال انتخاب بهترین نوع قرارداد با توجه به شرایط مختلف میباشند ،در این مقاله مدل قراردادی IPC(نفتی ایران) تحت آنالیز SWOT از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته و راهبردهایی جهت اجرای هرچه بهتر آن ارائه شده است.همچنین یک مدل قراردادی مشارکت عمومی-خصوصی (ppp) که منطبق با قوانین صنایع بالادستی نفت و گاز ایران باشد ارائه شده است، درنهایت از بین سه نوع قرارداد IPC ، BBC (بیع متقابل) و مدل ارائه شده (BOTO)، بهترین نوع قرارداد جهت استفاده در مناطق پرریسک بالادستی صنعت نفت با استفاده از روش تصمیم گیری TOPSIS سنجیده شد که قراردادهای BOTO ،IPC و BBC به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Developing a Public-Private Partnership (PPP) model for use in the upstream region of the Iranian oil industry
Authors
Ahmad Dehghan Neyestanak, Garshasb Khazayeni
Abstract
The Iranian oil and gas industry needs a very accurate and well considered contract model in order to develop and implement its plans , because the conventional model in the oil and gas industries of countries with vast oil and gas reserves is part of their national strategic documents because the sector many depend on their economics .Therefore , the countrys oil managers are always looking for the best deal for different situations.In this paper, the IPC contract model is evaluated from various aspects under the SWOT analysis , and strategies are presented to make it even better.Finally , from the three types of contracts IPC , Buy Back(BBC) and BOTO model , the best contract type for use in high risk areas of the oil industry was estimated using the TOPSIS decision making method , where BOTO , IPC , BBC contracts were ranked first to third are located.
Keywords
IPC contracts, public - private partnership (PPP), BOTO, SWOT Analysis, TOPSIS method