تاثیر بادشکن درختی گز درتغییر سرعت باد، دما و رطوبت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15958.1325
نویسندگان
1خیابان زال 17 - پلاک 281
2دانشگاه زابل
چکیده
تبخیر از سطح آب یکی از پدیده‌های مهم اقلیمی به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود.عوامل بسیاری بر میزان تبخیر از سطح آب اثر می‌گذارند که مهم‌ترین آن‌ها سرعت باد، تابش خورشید، رطوبت و دمای هوا است. بادشکن‌های طبیعی درختانی هستند که به‌صورت عمود برجهت باد احداث می‌شوند که می‌توانند باعث کاهش سرعت باد، افزایش رطوبت و کاهش دمای هوای منطقه شوند. در این تحقیق بادشکن درختی گز و تأثیر آن بر تغییرات سرعت باد، رطوبت و دمای هوا موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که نسبت سرعت به سرعت اولیه با فاصله از بادشکن‌ها افزایش می‌یابد که بیشترین میزان کاهش سرعت در قبل بادشکن‌ها در فاصله 2H است و بیشترین کاهش سرعت در بعد بادشکن‌ها در فاصله‌های 4H و 8H می‌باشد.دما در فاصله 2H قبل بادشکن‌ها به میزان 1/0 درجه سانتی‌گراد کاهش و بعد بادشکن‌ها در فاصله 2H به میزان 2/1 درجه سانتی‌گراد افزایش‌یافته است. درصد رطوبت به‌طورکلی نسبت به مبدأ کاهش‌یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of tamarisk windbreak on wind speed, temperature and humidity changes
Authors
raziye janmohamadi, mahmoodreza mollaienia
Abstract
Evaporation from the water surface is one of the most important climatic phenomena, especially in arid and semi-arid regions. Many factors affect the amount of evaporation from the surface of the water, Most importantly, wind speed, solar radiation, humidity and air temperature. Natural windbreaks are trees that are erected perpendicularly to the wind direction. Which can reduce wind speed, increase humidity and reduce air temperature in the area. In this research, the tamarisk windbreak effect on wind speed, humidity and air temperature have been investigated. The results showed that the Speed ratio to initial speed increased with the distance from the windbreak. The highest speed reduction is at a distance of 2H before the windbreak and at a distance 4H and 8H after windbreak. The temperature has dropped to 0.1 ° C. at a distance of 2H before the windbreak and at distance 2H increased to 1.2 ° C after the windbreak. Moisture has been reduced.
Keywords
evaporation, windbreak, wind speed