بررسی تاثیر درصد های مختلف RAP بر عملکرد حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی WMA حاوی الیاف شیشه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15956.1324
نویسندگان
1تهران - خیابان جمهوری
2استان سمنان- شهرستان شاهرود- دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
کاهش آلاینده‌های محیط زیست و کاهش مصرف انرژی ازجمله رویکردهای توسعه پایدار در صنعت روسازی به‌حساب می‌آید. در این راستا استفاده از تکنولوژی آسفالت گرم و استفاده مجدد از مصالح آسفالت تراشیده شده در مخلوط‌های آسفالتی به شدت مورد توجه قرارگرفته است. یکی از مزیت‌های اصلی تکنولوژی آسفالت گرم قابلیت استفاده از درصدهای بالای آسفالت تراشیده شده در مخلوط‌های آسفالتی می‌باشد. در کنار مزایای زیست محیطی و اقتصادی مطرح شده درباره این تکنولوژی، نگرانی از عملکرد شیار شدگی و حساسیت رطوبتی از جمله مهم‌ترین مشکلات مخلوط‌های آسفالت گرم می‌باشد. در این تحقیق عملکرد شیار شدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالت گرم حاوی الیاف شیشه و درصد‌های 0، 20، 40 و 50 درصد، آسفالت تراشیده شده مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا از آزمایش‌های خزش دینامیکی و AASHTO T283 استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق بهبود عملکرد شیار شدگی و حساسیت رطوبتی در نمونه‌های مسلح شده با الیاف شیشه و با افزایش درصد آسفالت تراشیده شده مشاهده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the effect of different RAP percentage on moisture susceptibility and rutting performance of WMA mixtures contains glass fiber
Authors
Hossein tehran, Sayyed Ali Shahrood
Abstract
Reducing the environmental pollutants and energy consumption are taken into account as approaches of sustainable development in the pavement industry. In this relation, WMA technology and use of RAP materials in asphalt mixture is being highly regarded. One of the main advantages of WMA technology is usability of high RAP percentage in asphalt mixture. Besides the considered environmental and economic benefits of this technology, raised concerns about the performance of rutting and moisture sensitivity are among the most important problems of WMA mixture. The performance of rut and moisture sensitivity in WMA mixtures containing glass fibers and the 0, 20, 40 and 50 percentages of RAP are evaluated in this research. In this regard, the dynamic creep tests, Deformation Strength test and AASHTO T283 are conducted. According to the results of this study, improvement in performance of rutting and moisture sensitivity is observed in the samples reinforced by glass fiber and increased percentage of RAP.
Keywords
glass fiber, RAP, dynamic creep, AASHTO T 283