بررسی آزمایشگاهی تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک‌های آلوده به فلز سنگین کروم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15951.1323
نویسندگان
1سیرجان- بلوار نماز، شهرک رزمندگان، هتل کهکشان
2دانشجو
چکیده
امروزه به دلیل پیشرفت صنایع و شهرنشینی، غلظت‌های بالایی از فلز سنگین کروم در منابع خاک و آب وجود دارد که خطر جدی برای سلامت انسان و محیط‌زیست محسوب می‌شود. کروم فلزی است خاکستری، بی‌بو و بدون طعم، سخت و براق که دارای مقاومت زیادی در برابر اکسیداسیون حتی در حرارت‌های بالاست. کروم قابل تبخیر نیست و در طبیعت قابل تجزیه و تخریب نیست. در این تحقیق تأثیر آلودگی خاک با فلز سنگین کروم بر پارامترهای مکانیکی خاک با آلوده ساختن نمونه‌ای از خاک باغچه دانشگاه صنعتی سیرجان با پتاسیم کرومات (K2CrO4) در آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید که آلودگی به فلز سنگین کروم سبب کاهش چگالی نسبی دانه‌های جامد یا توده ویژه خاک می‌گردد به‌طوری‌که چگالی ویژه حالت عادی خاک 2/67 و پس از آلودگی به 2/61 کاهش می‌یابد. دانه‌بندی خاک در آزمایش هیدرومتری در خاک‌آلوده بزرگ‌تر از حالت عادی به دست آمد که بازه آن از در حالت آلوده از 0.0125 تا 0.0046 و در حالت معمولی از 0.00725 تا 0.0045 محاسبه گردید. در آزمایش حدود اتربرگ در خاک‌آلوده به کروم حد روانی %3.9 کاهش می‌یابد اما حد خمیری و حد انقباض به ترتیب % 1.68 و % 1.53 افزایش می‌یابند. این در حالی است که نشانه خمیری خاک (PI) آن به‌شدت کاهش می‌یابد و در خاک معمولی 8.13 و در خاک‌آلوده 2.59 است. در آزمایش تراکم برای رطوبت بهینه در خاک معمولی حدود % 12.33 و در خاک‌آلوده برابر %13.55است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Laboratory review of changes in mechanical parameters of soils contaminated with heavy metal chromium
Authors
Farhad Qaderi, Mohammad Hossein Bakhtiari
Abstract
Today, due to the development of industries and urbanization, high concentrations of heavy metal chromium in soil and water resources are considered to be a serious risk to human health and the environment. Chromium is a gray, unobtrusive, non-flavored, hard and shiny, high oxidation resistance even at high temperatures. Chrome is not evaporative and can not be degraded in nature. In this research, the effect of soil contamination with heavy metal chromium on soil mechanical parameters was investigated by contamination of a soil sample of Sirjan University of Technology with potassium chromate (K2CrO4) in laboratory. It was determined that heavy metal pollution of chromium reduced relative density Solid beads or soil mass so that the specific gravity of the normal soil is 2.67 and after pollution reaches 2.61. Soil aggregation in the hydrometric test was obtained in the contaminated soil larger than the normal one, the range of which in the contaminated state was 0.0225 to 0.0046 and in the normal state was calculated from 0.00725 to 0.0045. In the test of Atterberg limits in the soil contaminated with chromium, the liquid limit is reduced by 3.9%, but the plastic limit and shrinkage limit are increased by 1.68% and 1.53%, respectively. This is while the soil's plastic index (PI) significantly decreases and is 8.13 in the normal soil and 2.9 in the contaminated soil. The optimum moisture content for normal soil moisture was estimated to be 12.33% and 13.5% in the contaminated soil
Keywords
Soil contamination, heavy metal, chromium, soil mechanical parameters