بهینه‌سازی مکان‌های اسکان موقت پس از وقوع زلزله در شهر بابل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ژنتیک و علف‌های هرز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15937.1320
نویسندگان
1بابل- کمربندی غربی- بین توحید 51 و 53 - پلاک 535 -
2استادراهنما
3استاد مشاور
4استاد راهنما
چکیده
بلایای طبیعی از گذشته تاکنون بعنوان یکی از مخرب ترین عوامل آسیب رسان به جوامع بشری مطرح بوده که باعث خرابی‌های بسیاری در مناطق سکونتگاه انسان می‌گردد. همچنین با توجه به وجود عواملی مانند افزایش جمعیت و توسعه بدون برنامه‌ریزی صحیح در محدوده سکونتگاه‌های انسانی، میزان آسیب‌پذیری این مناطق در برابر بلایای طبیعی به ‌شدت رو به افزایش است. زلزله از جمله یکی از مخرب‌ترین حوادث طبیعی به شمار می‌رود که وقوع آن در هر جامعه‌ای خسارات جانی و مالی فراوان را با خود به همراه دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل پیرامون کاهش اثرات بحران زلزله و ارائه راهبردهای لازم جهت اسکان موقت افراد آسیب دیده در مکان‌های بهینه‌ای که قبل از وقوع زلزله در نظر گرفته شده در منطقه مورد مطالعه می‌باشد. در این پژوهش با توجه به معیارهای موثر انتخاب مکان‌های اسکان موقت، مانند نزدیکی به مراکز بهداشتی ، دسترسی به راههای اصلی و مالکیت عمومی، به انتخاب مکان‌های کاندید اسکان موقت افراد آسیب دیده ناشی از زلزله در مناطق مختلف شهر پرداخته و در نهایت از الگوریتم ترکیبی علف‌های هرز و ژنتیک جهت بهینه کردن مکان‌یابی اسکان موقت استفاده شده است. پژوهش به مدیران شهری و ارشد بحران در منطقه این بینش را می‌دهد تا نسبت به نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف شهر آگاهی یافته و بتوانند در برنامه‌ریزی و توسعه شهری اقدام مناسبی به عمل آورده و در زمان بحران با توجه به مطالعاتی که از قبل انجام گرفته با مدیریت صحیح نسبت به کاهش اثرات بلایای طبیعی بخصوص زلزله اقدام نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
location of temporary housing Optimizing after the earthquake in Babol by using hybrid genetic and invasive weeds optimization
Authors
javad babol, javad berenjian, Milad Hematian, Mohammad javad Taheri amiri
Abstract
Natural disasters and natural hazards have been considered as one of the most devastating factors to human society since the past, causing many disasters in cities and regions of human settlements. Also, due to the presence of factors such as population growth, deforestation and development without proper planning in the human settlements, the vulnerability of these areas to natural disasters and accidents is increasing. The earthquake is one of the most devastating natural disasters that its occurrence in every society brings with it many financial and financial losses. The purpose of this study was to investigate and analyze the impact of earthquake crisis and provide necessary strategies for temporary accommodation of injured people in optimal locations considered in the studied area. In this research, considering the effective criteria for choosing temporary accommodation sites, such as proximity to health centers, as well as access to the main routes and the public domain, to select candidates' places of temporary accommodation for earthquake victims in different parts of Babol and Finally, hybrid genetic and invasive weeds have been used to optimize the location of temporary accommodation. This study addresses the managers and senior managers of the crisis in the region in order to become aware of the weaknesses and strengths of the different regions of the city and to be able to take appropriate action in planning and development of the city. During the crisis, according to studies that Already done with proper management to reduce the effects of natural disasters, especially earthquakes.
Keywords
Key words: earthquake crisis management, temporary accommodation, Optimization, weeds algorithm (IWO) and genetics (GA)