تاثیر بادشکن درختی اکالیپتوس بر تغییر سرعت باد، دما و رطوبت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15933.1319
نویسندگان
1خیابان زال 17 - پلاک 281
2دانشگاه زابل
چکیده
سرعت باد، دما و رطوبت عوامل مهمی هستند که بر نرخ تبخیر از سطح آب در مناطق بادخیز بسیار تأثیرگذارند. یکی از راه‌های کاهش سرعت باد استفاده از بادشکن‌های زنده است. بادشکن‌های زنده یا درختی موانعی هستند که در برابر باد و عمود برجهت باد ایجاد می‌شوند که می‌توانند سرعت باد را کاهش و جهت باد را عوض کنند. توانایی هر بادشکن زنده بسته به نوع بادشکن ، طول ، عرض ، تراکم و نحوه قرار گرفتن آن‌ها به‌صورت عمود یا مایل برجهت باد ،در کاهش سرعت باد متفاوت می‌باشد. در این مقاله توانایی بادشکن درختی اکالیپتوس بر کاهش سرعت باد، دما و تغییر رطوبت موردبررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که درختان اکالیپتوس می‌توانند سرعت باد را تا فاصله 90 متر بعد بادشکن‌ها کاهش دهند. بیشترین میزان کاهش سرعت باد در فاصله 15 و30 متری بعد بادشکن‌ها و در فاصله 15 متری قبل بادشکن‌ها می‌باشد. و دما در قبل و بعد بادشکن اکالیپتوس کاهش‌یافته است.رطوبت در قبل و بعد بادشکن‌ها به‌طورکلی افزایش‌یافته است که بیشترین میزان افزایش رطوبت در فاصله 2H و 4H بعد بادشکن‌ها می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of eucalyptus tree on wind speed, temperature and humidity changes
Authors
raziye janmohamadi, mahmoodreza mollaienia
Abstract
Wind speed, temperature and humidity are important factors that influence the rate of evaporation from the surface of the water in the windy areas. One of the ways to reduce wind speed is to use live windbreaks. Live windbreak or trees are obstacles that are created against wind and perpendicular to the wind. They can reduce wind speed and change wind direction. The ability of any windbreak depending on the type of windbreak, length, width, density and how they are placed perpendicularly or miles away, is different in reducing the wind speed. In this paper, the ability of the Eucalyptus windbreak to control wind speed, temperature, and humidity changes are examined. . The results showed that Eucalyptus trees can reduce wind speed by up to 90 meters after windbreak. The maximum wind speed reduction is at 15 and 30 meters after and distance of 15 meters before windbreak. And the temperature before and after the Eucalyptus windbreak has decreased. Humidity before and after the windbreaks has increased in general. The highest increase in humidity is at 2H and 4H after the windbreak.
Keywords
windbreak, wind speed, evaporation