بررسی اثربخشی آموزش به رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری بر کاهش تصادفات و تخلفات (مطالعه موردی: شهر گلستان)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15929.1318
نویسندگان
1استان تهران شهرستان بهارستان شهر گلستان شهرک قلعه میر خیابان امام خمینی خیابان بهشتی کوثر 2 پلاک 364
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
چکیده
گسترش فوق العاده تخلفات و تصادفات رانندگی و تبعات زیان بار ناشی از آن باعث شده است که این موضوع به عنوان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش تبیین تأثیر آموزش های جاری بخش حمل و نقل عمومی درون شهری بر کاهش تصادفات و تلفات است. رانندگان حمل و نقل عمومی به این دلیل که بیشتر وقت خود را در خیابان ها و معابر هستند بیشتر در معرض تخلف و تصادف قرار می گیرند. از اینرو مطالعه و پژوهش و برنامه ریزی برای برشماری عوامل مؤثر بر تصادفات درون شهری و کاهش حوادث ترافیکی، ضروری و با اهمیت به نظر می رسد. پژوهش حاضر با همکاری 42 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری که آموزش های ارائه شده از طرف سازمان ها و پلیس راهور را گذرانیده اند به عنوان نمونه آماری، به روش میدانی و از طریق پرسشنامه خودساخته، پیش و پس از آموزش به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نمرات اثربخشی پاسخ دهندگان از دوره آموزشی بالا بوده و گذراندن این دوره باعث بهبود رفتار رانندگی آنها شده و این به نوبه خود بر کاهش حوادث رانندگی و نیز کاهش میزان تخلفات و تصادفات رانندگی اثربخش و اثرگذار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reviews teaching of city transport drivers on reduction of accidents and violations (Case study: Golestan City)
Authors
Naser Golestan, mostafa sadeghnejad
Abstract
The extreme spread of traffic offenses and accidents and the resulting disadvantages has led this issue to be considered as one of the most important social issues in the country. Therefore, it is important to institutionalize the culture or the proper ways of using vehicles as well as extensive training in this regard in our country. Since human beings are educated and educated, it is possible to prevent the occurrence of accidents and casualties by training the proper rules and regulations of traffic. The main objective of this study is to explain the impact of current training in the public transport sector on reducing road accidents and losses. Drivers of public transport are more likely to be subject to abuse and accidents because they spend most of their time on the streets and in the streets. therefore, studying and planning and planning to count the factors affecting urban road accidents and reducing traffic accidents, It is essential and important. This research is a descriptive-survey data collection method. The present study was carried out in cooperation with 42 urban public transport drivers who provided trainings provided by organizations and police in the city of Rawor, as a statistical sample, by field method and through self-made questionnaires before and after training. Data were analyzed and analyzed using SPSS software. The use of behavioral interventions, which is the model of transitional prototype, can be used to modify hazardous driving behaviors.
Keywords
Public Transport, training, Violations, Accidents, Golestan City