بررسی نانو ذره ایروژل جهت عایق کاری ساختمان ها به منظور دستیابی به معماری پایدار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15816.1313
نویسندگان
انتهای خیابان طالقانی جنب نانوایی منزل علی قنبری اصل پلاک 1295 کدپستی 4991813659
چکیده
استفاده از فناوری نانو از جمله ایروژل(نانوژل) در ساخت و ساز می تواند از عوامل موثر در ویژگی های عملکردی معماری از جمله پایداری باشد. ایروژل یکی از انواع مواد متخلخل سنتزی است که در آن اجزای مایع ژل با گاز جایگزین می شود. در مقایسه با سایر مواد عایق، ایروژل دارای خواص صوتی فوق العاده و هدایت گرمایی (0/013W/mK ≈) بسیار پایین است. بنابراین، این ماده به عنوان یکی از بهترین مواد عایق برای کاربردهای ســاختمانی در نظر گرفته می شــود. علاوه بر کاربرد در ساختمان های مسکونی و صنعتی، این مواد در فضاپیماها، آسمان خراش ها، خودروها، قطعات الکترونیکی، پوشــاک و غیره، کاربرد وسیعی دارند. اما در حال حاضر قیمت این مواد نســبت به سایر عایق ها گران است و تلاش های بسیار زیادی برای کاهش هزینه ساخت این محصول در حال صورت گرفتن است.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عایق کاری ساختمان ها با ایروژل به منظور ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی و دستیابی به معماری پایدار با اســتفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در این مقاله، مروری جامع از ایروژل و کاربردهای آن در ساختمان جهت دستیابی به معماری پایدار ارائه شده است. همچنین به تحلیل اقتصادی ایروژل خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review of aerogel nanoparticles For Insulation of Buildings to Achieve Sustainable Architecture
Authors
soheila kalaleh
Abstract
The use of nanotechnology, including aerogels (nano-gel), in construction can be an effective factor in the functional characteristics of architecture, including sustainability. aerogel is one of a variety of synthetic porous materials in which gel fluid components are replaced by gas. Compared with other insulating materials, the aerogel has very high sound properties and thermal conductivity (0.013 W / mK ≈) is very low. Therefore, this material is considered as one of the best insulation materials for construction applications. In addition to applications in residential and industrial buildings, these materials are widely used in spacecraft, skyscrapers, automobiles, electronic components, apparel, and so on. But at present, the price of this material is expensive compared to other insulators, and there are many efforts to reduce the cost of making this product.
The purpose of this study was to investigate the effect of insulation of buildings with aerogel in order to improve the quality of building materials and achieve sustainable architecture using a descriptive-analytical approach. In this paper, a comprehensive overview of the aerogel and its applications in the building to achieve sustainable architecture is presented. We will also analyze aerogel's economic analysis.
Keywords
Nanotechnology, aerogel, Sustainable Architecture, Environmental Sustainability, Insulating Materials