بررسی تاثیر اصلاح قیر با مواد ضد عریان شدگی بر کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15802.1310
نویسندگان
1تنکابن.روبروی پارک شورا.کوچه گل زنبق.مجتمع مرجان. واحد 3 .کد پستی4681795994
2عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد.
چکیده
با رشد و گسترش صنعت ، مواد آلاینده بیشتری نیز تولید و وارد محیط زیست می شود.این مواد از جنبه های گوناگون برای محیط زیست مضر هستند که بایستی تاثیر منفی این مواد را به حداقل رساند.یکی از این مواد ضایعات شیشه می باشد که یکی از ضایعات تجزیه ناپذیر به حساب می آید که به روش های مختلف سعی می شود ،تاثیرات منفی زیست محیطی این ماده محدود شود. از مهم ترین روش های کنترل ضایعات شیشه ای استفاده دوباره از آن در قسمت های مختلف صنعت است.مخلوط های آسفالتی کنترل و حاوی شیشه تحت آزمایش های مارشال و آزمایش حساسیت رطوبتی به روش Aashto T283 با استفاده از دو ماده افزودنی Lucobit 1210AC وLucobit 1210A صورت گرفته است.بر اساس نتایج آزمایش مارشال نمونه های آسفالتی با 0، 5، 10 ، 15 و 20 درصد شیشه جایگزین سنگدانه ساخته شد که با افزایش درصد شیشه ی خردشده میزان قیر بهینه کاهش می یابد.نتایج حاصل از آزمایش حساسیت رطوبتی نشان می دهد که نمونه های حاوی شیشه خردشده با افزایش درصد شیشه حساسیت رطوبتی بیشتری را از خود نشان داده که با افزودن این دو ماده ضد عریانی میزان حساسیت رطوبتی کاهش یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
evalucation the effect of asphalt modification with anti_stripping materials on decreasing the moisture damage of ghassphalt
Authors
abolfazl jula, nima ranjbar mali darre
Abstract
With increased industrial activities, more pollutants are produced and enter the environment. These materials damage different aspects of the environment and negative effects of these materials must be minimized. One of these materials is glass wastes which are among the undegradable wastes and many methods have been utilized to mitigate its destructive environmental effects.One of the important methods to control the glass wastes is to utilize the glass wastes in different industrial sectors.
Concentrated asphalt mixes containing glass under Marshall tests and wet test sensitivity were tested using the Aashto T283 using two Lucobit 1210AC and Lucobit 1210A additives. Based on the Marshall test results, asphalt samples with 0, 5, 10, 15 and 20% of the aggregate substitute glass was made which increases the percentage of optimum bitumen by increasing the percentage of glass. The results of the moisture sensitivity test show that samples containing crushed glass with increasing glass percentage show higher moisture sensitivity than Adding these two anti-greasy substances reduced the sensitivity of moisture.
Keywords
Glassphalt mixtures, antistripping materials, moisture sensitivity