تحلیل غیرخطی اجزای محدود دیوارهای برشی بتن مسلح شکاف دار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15791.1308
نویسندگان
1استان مازندران شهرستان تنکابن خیابان فردوسی غربی کوچه گل پامچال پلاک 101
2استاد یار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
3دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
چکیده
دیوار برشی در ساختمان های بتن آرمه به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر نیرو های جانبی شناخته می شود. این دیوارها در عمل به صورت تیر طره عمل نموده و در محدوده اتصال به پایه خود دارای لنگر قابل توجهی هستند و بدین ترتیب بیشتر جذب انرژی زلزله در پایین این دیوارها صورت خواهد گرفت. در این تحقیق برای افزایش شکل پذیری و افزایش استهلاک انرژی در کل طول دیوار از ایده استفاده از شکاف در طول دیوار استفاده شده است که برای همین منظور رفتار دو نوع دیوار برشی بدون شکاف و دارای شکاف با تغییر در ارتفاع دیوار مقایسه شده اند. برای مطالعه و ارزیابی رفتار لرزه ای دیوار از روش اجزاء محدود غیر خطی و مدل رفتاری بتن، استفاده شده و مدل سازی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS انجام شده و رفتار لرزه ای این دو نوع دیوار مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور سه دیوار برشی یک، دو و سه طبقه با شکاف و بی شکاف مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شکاف در دیوار برشی باعث افزایش شکل پذیری و استهلاک انرژی شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Nonlinear analysis of finite parts of reinforced concrete slotted shear walls
Authors
seyyed saeed samaee, majid pouraminian, mohammad shirodisayi
Abstract
Shear wall is recognized as a lateral force resistant system in reinforced concrete buildings. These walls act as a cantilever and have a significant moment in their joints at the base, thus the bulk of earthquake energy is absorbed at the bottom of these walls. In the present study, the idea of using slots along the wall has been employed to increase the ductility and energy depreciation across the entire wall. To this end, both slotted and non-slotted walls with varying heights are compared. The nonlinear finite element method and concrete behavior model are used to study and evaluate the seismic behavior of the wall. The modeling is done using the ANSYS finite element software and the seismic behavior of these two walls is investigated. To this end, slotted and non-slotted one-storey, two-storey and three-story shear walls are studied. The results of this study indicate that slot in the shear wall leads to increased ductility and energy depreciation rates.
Keywords
slotted shear wall, Performance level, Nonlinear analysis, Energy absorption