تعیین ساختار زیرسطحی سرعت موج‌برشی غرب تهران با وارون سازی منحنی‌های بیضیواری امواج رایلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15790.1307
نویسندگان
1استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
2تهران،جنت آبادمرکزی،خیابان اقاقیا،کوچه مهدی غربی، پلاک 12 واحد 12
3استادیار
چکیده
امروزه شناخت ویژگی‌های لرزه‌ای لایه‌های رسوبی تشکیل‌دهنده بستر شهرها یکی از ضروریات مطالعات خطر زلزله می‌باشد. از مهم‌ترین مخاطرات، پدیده تشدید، پاسخ آبرفت به جنبش‌های ورودی است که با تقویت امواج مهاجم در محدوده پریود طبیعی آبرفت رخ می‌دهد. در این حالت اثر تقویت آبرفت در شتاب حرکت زمین بیشترین مقدار است. شناخت لایه‌های آبرفت رسوبی ازنظر ضخامت، هندسه و ویژگی‌های لرزه‌ای آن همچون پروفیل سرعت موج‌برشی لایه‌های آبرفت تا سنگ‌بستر برای بررسی اثرات ساختگاه در تقویت امواج زمین‌لرزه‌ها ضروری است. ازجمله ابزار مفید، همیشگی و اقتصادی برای شناسایی ساختار سرعتی لایه‌های زمین، استفاده از روش‌های مبتنی بر اندازه‌گیری خردلرزه‌ها است که در این پژوهش در ابتدا برای هر ایستگاه با روش نسبت طیفی کلاسیک مؤلفه‌ای افقی به مؤلفه قائم خردلرزه‌ها، فرکانس غالب تعیین‌شده و سپس با استفاده از خاصیت بیضیواری امواج رایلی و تعیین منحنی‌های نسبت طیفی بیضیواری و وارون سازی آن‌ها، پروفیل‌های سرعت موج‌برشی برای هر ایستگاه مشخص‌شده است. درنتیجه، با کنار هم قرار دادن پروفیل‌های سرعت موج‌برشی و درون‌یابی آن‌ها جهت شناخت روند تغییر سرعت لایه‌ها، پروفیل‌های دوبعدی شرقی - غربی و شمالی – جنوبی در منطقه غرب تهران حاصل‌شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Determination of subsurface structure of shear wave velocity in west of Tehran by inversion of ellipticity of Rayleigh waves
Authors
Mohsen Fazlavi, sajjad Tehran, ebrahim haghshenas
Abstract
Nowadays, recognizing the characteristics of the seismic sedimentary layers that forms the substrate of cities is an indispensable requirement for studies on the risk of earthquakes. One of the most important dangers of the resonance phenomenon is the alluvium's response to the incoming movements which occurs by reinforcement the Invading waves in the natural period of the alluvium. In this case, the effect of the alluvium reinforcement on the acceleration of the earth's motion is the highest. Detection of sedimentary alluvium layers in terms of thickness, geometry and its seismic properties such as the shear-wave velocity profile the alluvium layers to the substrate are essential for assessing site effects in increasing the power of earthquake waves. Some useful tools with constant use and economic advantage to identify the structure of the velocity of the layers of the earth are the use of methods based on the microseisms measurement which in this study was initially for each station, using the traditional spectral ratio of horizontal feature to vertical microseisms, frequency the dominant is determined and then using the riley wave ellipticity and determining the spectrum ratio curves ellipticity and their inversions shear-wave velocity profiles is determined for each station. So together with their shear-wave velocity profiles and interpolation they have obtained the two-dimensional east-west and north-south profiles in the west of Tehran to determine the process of changing the velocity of the layers.
Keywords
resonance frequency, ellipticity curve, shear wave Velocity, microtremors