بررسی و مدلسازی رفتار ستونهای مرکب قوطی پر شده با بتن متصل شده با قید
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15785.1305
نویسندگان
1بابل- سبزه میدان- پاساژ تندست- فروشگاه سعادت
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- سازه فولادی
چکیده
ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT) دارای مزیت هایی از جمله ظرفیت بالا در تحمل بار محوری و خمشی، شکل پذیری، سختی زیاد، مقاومت و جذب انرژی بالا می باشد. در تحمل بار بحرانی بزرگتر حین کمانش و تاخیر در کمانش موضعی فولاد می توان در بعضی شرایط از مقاطع ساخته شده از چند مقطع استفاده نمود که نوعی از ستون مرکب می باشد، این مقاطع می تواند قوطی پر شده با بتن بوده و جهت افزایش ظرفیت کمانشی، شعاع ژیراسیون مقطع را با ایجاد فاصله بین قوطی ها افزایش داد تا ضریب لاغری ستون کاهش یابد و نیز توسط بست اتصال آنها برقرار گردد. در این پژوهش بر اساس نتایج نرم افزار اباکوس2 مشخص گردید که با افزایش ارتفاع ستون همانطور که انتظار می رود، سختی محوری کاهش یافته و در ستون پر شده با بتن با مقاومت بالاتر، سختی محوری افزایش می یابد، در حالیکه در تغییر مکان محوری کمتری انهدام صورت می پذیرد. با افزایش ضخامت قوطی یعنی با کاهش B/t ، افزایش ظرفیت باربری چشمگیر بوده و افزایش مقاومت بتن، تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت باربری این نوع نوع ستون ها داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Study on composite columns (CFT) with shear elements
Authors
Seyede Mansure Masroori Saadat, Morteza Naghipur
Abstract
Steel-filled concrete columns (CFT) have the advantages of high capacity in axial and flexural loading, ductility, high hardness, resistance and high energy absorption. In the case of bearing a larger critical load during buckling and a delay in the local buckling of the steel surface, in some cases, sections made of several sections can be used, which is a type of composite column, these sections can be squares filled with concrete and to increase the buckling capacity , The radius of gyration of the cross section was increased by increasing the space between the sections to reduce the slender factor of the column and also to fix it with the batten plate. In this study, based on the results of Abaqus program, it was determined that with increasing the column height, as expected, the axial hardness decreased and in the column filled with higher resistance concrete, the hardness increased, While there is less dislocation in the axial displacement. By increasing the thickness of the steel, it means, with a decrease in B / t, and increase in the load capacity, and increasing the strength of the concrete has had a significant impact on the increase in the bearing capacity of this type of column.
Keywords
Composite Column, batten plate, local buckling, Gyration radius, load capacity