بررسی تأثیر رطوبت، دست‌خوردگی و سربار بر روی پارامترهای مقاومت برشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15784.1304
نویسندگان
1استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
2تهران-پل ستارخان-خیابان پاک شمالی(شهید حاجی پورامیر)-کوچه مهدی، پلاک 17، واحد12
چکیده
با توجه به اهمیت تعیین پارامترهای برشی در پروژه‌های عمرانی، افزایش هرچه بیشتر اطمینان در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک ضروری به نظر می‌رسد. در راستای افزایش دقت در تعیین پارامترهای برشی خاک، ایده‌هایی که بتوانند مقدار واقعی آن را به دست دهند، همواره مدنظر بوده است؛ روش‌هایی همچون افزایش تعداد آزمایش‌ها، انجام آزمایش‌های برجا، کاهش دست‌خوردگی نمونه‌های آزمایشگاهی و روش‌های نوین آزمایش‌های برشی و غیره. در این پژوهش، 3 آزمایش برش برجا به شیوه‌ی «برش گوه‌ای برجا» در یک نوع خاک رسی با خاصیت خمیری کم (CL-ML) انجام شده است. علاوه بر آن، با استفاده از نمونه‌گیر طراحی شده، نمونه‌های دست‌نخورده تهیه شده و آزمایش برش مستقیم بزرگ‌مقیاس 30 در 30 بر روی آن نمونه‌ها و همچنین بر روی نمونه‌های بازسازی‌شده از همان جنس انجام شده است. همه این آزمایش‌ها یک‌بار با رطوبت طبیعی و بار دیگر با رطوبت در حد اشباع انجام شده است. در نتیجه، پارامترهای مقاومت برشی خاک حاصل از هریک از این آزمایش‌ها، محاسبه شده و با مقایسه نتایج بدست آمده از آنها، میزان تأثیر عوامل مختلف از جمله دست‌خوردگی، رطوبت و سربار بر پارامترهای مقاومت برشی بررسی شده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating moisture, remolding and overhead effect on shear strength parameters
Authors
Faeze Tehran
Abstract
Increasing certainty in determining shear parameters seems necessary due to their importance in civil projects. New ideas which can calculate the real quantity of shear parameters have been always in mind such as developing number of tests, conducting in situ tests, decreasing the disturbance of laboratory samples, innovative ways of shear tests and so on. In this research 3 in situ wedge shear tests has been done on a clayey soil with low plasticity index(CL-ML). In addition undisturbed samples have been provided by a designed sampler and big scale direct shear test(30×30cm) has been conducted on them and on remolded samples on the same soil. All the tests had two different moisture contents: wet and saturated. In conclusion shear parameters have been calculated from each of above mentioned tests,and with comparing them the effect of different factors such as disturbance,moisture and surcharge has been investigated.
shear strength, in situ wedge shear tests, big scale direct shear test
Keywords
shear strength, in situ wedge shear tests, big scale direct shear test