بررسی برش حاصل از تغییرشکل در اثر بار محوری در رفتار ستونهای مرکب قوطی پر شده با بتن و متصل شده با قید
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15782.1302
نویسندگان
1بابل- سبزه میدان- پاساژ تندست- فروشگاه سعادت
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- سازه فولادی
چکیده
ستونها وظیفه تحمل بارهای فشاری را برعهده دارند، در بعضی شرایط ستون ها از ترکیب چند ستون ساخته می شوند که با بست اتصال می یابند که در این صورت به آنها ستون های مرکب می گویند. در ستون های تک، محاسبه بار بحرانی، براساس کمانش کلی آنها و با در نظر گرفتن تغییر شکل های کوچک و بدون در نظر گرفتن اثر برش امکان پذیر است و در مقاطع مرکب فولادی که اتصال آنها با بست می باشد، نیروی برشی حاصل از نیروی محوری که سبب تغییر شکل بست و ستون می گردد، حائز اهمیت بوده و در طراحی بست کاربرد داشته و از آنجایی که تحمل بار محوری ، خمشی ، شکل پذیری ، سختی زیاد و تاخیر در کمانش از ویژگیهای مقاطع مرکب فولادی- بتنی می باشد، برای بالا بردن شعاع ژیراسیون از چهار قوطی فولادی پر شده با بتن که از هم فاصله داشته، استفاده شده و توسط بست اتصال آنها برقرار گردیده و با نرم افزار اباکوس نیروی بحرانی وارد بر مقطع و نیروی برشی متناظر با آن در پای ستون بدست آمده و نسبت نیروی برشی به نیروی محوری که در مقاطع فولادی در آیین نامه ایران و آمریکا 2 بوده، در این مقاطع منحنی درصد نیروی برشی به نیروی محوری نسبت به ضریب لاغری سیستم وضعیت غیر خطی داشته و از 0.5 تا 1.9 درصد برای لاغری های 20 الی 200 متغیر می باشد.بنابراین با داشتن میزان برش تحت اثر بار محوری، برای لاغری های مختلف، می توان بست ها را طراحی نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
(Study on sheer of the deformation due to axial load in the behavior of composite columns of hollow squre filled concrete with batten plate
Authors
Seyede Mansure Masroori Saadat, Morteza Naghipur
Abstract
Columns in flexural frames and any structural system under pressure loads are responsible for bearing loads. columns are constructed from a multi-column combination that can be connected to the connector, In designing single columns, the calculation of critical loads is based on their overall buckling and taking into account small deformations, regardless of the shear force. If it is in the composite sections of the steel, which are connected with the batten, the shear force resulting from the axial force that causes the deformation and the column is important and is used in the design of the bolt, and since axial load, bending, Gravity, heavy stiffness and buckling delays are the characteristics of steel-concrete composite sections. To increase the gyration radius, which results in increasing buckling capacity, four steel canisters filled with concrete that are spaced apart are used and They are installed by their connection batten plate and analyzed by Abaqus and the critical force and shear force of the buckling enters . As a result, the capacity of the columns with the ratio of shear force to the axial force, which is considered to be 2 percent in the steel sections of Iran and the US regulations, it is nonlinear positioning system and varies from 0.5 to 1.9% for slender 20 to 200.As a result, with the amount of shear force under the influence of axial load, different types of slender can be designed.
Keywords
Compound column, batten, overall buckling, shear force, slender coefficient