بررسی رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن حرارت دیده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15781.1301
نویسندگان
1مازندران، بابلسر، خ پاسداران، خ شهیدان محبوبی 15، کوچه شهید میرزایی 5-10
2مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران
چکیده
عوامل متعددی در رفتار پیوستگی بتن و میلگرد موثرند. از جمله این عوامل عبارتند از: مقاومت فشاری و پوشش بتن روی میلگرد. حرارت با کاهش مقاومت فشاری و ایجاد ترک، تاثیر بسزایی در مقاومت پیوستگی خواهد داشت. از این رو بررسی پیوستگی بتن و میلگرد تحت حرارت حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر عامل حرارت و پوشش بتن بر رفتار پیوستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور پنج درجه حرارت (20، 200، 400، 600، 800 درجه سانتیگراد) و سه مقدار پوشش بتن (25، 45، 65 میلیمتر) در نظر گرفته شده و مجموعاً 45 نمونه برای دو آزمایش مقاومت فشاری و بیرون کشیدگی ساخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش دما سبب کاهش مقاومت پیوستگی و افزایش پوشش بتن منجربه افزایش آن می شود. همچنین بعضاً با افزایش پوشش بتن از 25 به 65 میلیمتر، مقاومت پیوستگی باقیمانده میان بتن و میلگرد پس از اعمال حرارت افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the bonding behavior between steel reinforcement and heated concrete
Authors
Hani babolsar, habib akbarzadeh bengar babolsar
Abstract
Several factors are effective in the bonding behavior of concrete and reinforcement. Among these factors are: compressive strength and concrete coating on rebar. By reducing compressive strength and cracking, the heat will have a significant effect on bond strength. Therefore, it is important to study the bonding of concrete and rabar under heat. In this study, the effect of heat and concrete coating on the bonding behavior has been evaluated. For this purpose five temperature (20, 200, 400, 600 and 800 ℃) and three amounts of concrete cover (25, 45 and 65 mm) are considered and a total of 45 specimens were made for two compressive strength and pullout tests. The results show that the increase in temperature decreases the bond strength and increases the concrete coverage, which leads to its increase. Also, sometimes with increasing concrete coverage from 25 to 65 mm, the residual bond strength between concrete and reinforcement increased after applying heat.
Keywords
Bonding behavior, Temperature, Concrete coverage, Pullout