ارزیابی شکنندگی قابهای خمشی فولادی متوسط مجهز به میراگرهای ویسکوالاستیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15745.1293
نویسندگان
1قائمشهر- میدان امام- کیلومتر 5 جاده کیاکلا -روستای دیوکلاسفلی- منزل مرادی
2ساری-کمریندی غربی -خوی اباد- کوی 7 تیر - 7 تیر پنجم - جنب مسجد امام حسین پلاک 95
چکیده
امروزه ارزیابی عملکرد سازه در برابر تحرکات زلزله، یکی از مباحث مهم و رایج در بین محقیین می باشد. منحنی های شکنندگی،که احتمال رسیدن آسیب سازه از یک سطح مشخصی را در برابر حرکات زلزله به صورت تابعی از مشخصه های حرکت زمین و پارامترهای گوناگون نشان می دهد، یکی از ابزارهای کلیدی در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه می باشد. هدف این مطالعه ، ارزیابی شکنندگی سازه های فولادی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک می باشد. بدین منظور دو مدل قاب خمشی دو بعدی فولادی 8 و 12 طبقه در دو حالت قاب با و بدون میراگر ویسکوالاستیک تحت 7 رکوردزلزله در نرم افزار OpenSees مدلسازی و تحلیل دینامیکی افزایشی شد. سپس بر اساس نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی افزایشی منحنی شکنندگی ترسیم شد. برای بررسی حالات خرابی مختلف در مدل ها از سطوح آسیب پذیری معرفی شده در HAZUS استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که میراگر ویسکو الاستیک باعث کاهش آسیب پذیری و شکنندگی قاب فولادی می‌گردد و این کاهش در حالات خرابی کلی و گسترده بیشتر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Steel Moment Frames fragility curve equipped with viscoelastic dampers
Authors
yadollah qaemshahr, Seyyed ghasem jalali
Abstract
Today, evaluation of structural performance against earthquake motions is one of the important and common issues among the researchers. The fragility curves, which indicate the probability of a structural damage from a certain level against earthquake movements as a function of the characteristics of ground motion and various parameters, is one of the key tools for evaluating the seismic vulnerability of the structure. The purpose of this study is to evaluate the fracture properties of steel structures with viscoelastic damper. For this purpose, two models of two-dimensional 8-and 12-floors steel frame frames in two modes of frame with and without viscoelastic dampers under 7 seismic records were added to the OpenSees software modeling and dynamic analysis. Then, based on the results of the incremental dynamic analysis, the fragility curve was drawn. Vulnerability levels introduced in HAZUS were used to investigate various malfunctions in models. The results showed that viscoelastic damper reduces the vulnerability and fragility of the steel frame, and this decrease is greater in general and extensive failure situations.
Keywords
Fragility curve, Viscoelastic damper, IDA analysis, steel frame