مروری بر مطالعات انجام شده در تاثیر نانو سیلیس برخصوصیات مکانیکی و دوام بتن
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15721.1290
نویسندگان
1استان چهارمحال و بختیاری انتهای خیابان شهید توسلی کوچه پاسداران پلاک 24 کد پستی 8831943155
2استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
3مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
چکیده
در هزاره جدید افق فعلی علم را نانو فناوری ترسیم کرده است. نانو فناوری به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها بین یک تا صد نانو متر قرار دارد. مضرات تولید روزافزون سیمان باعث شده تا در سال های اخیر تحقیقات وسیعی برای بکارگیری نانوذرات در بتن به منظور و بهبود خواص آن در کاهش مصرف سیمان در کشورهای مختلف جهان انجام گیرد. با کاهش یافتن اندازه ی ذرات، نسبت سطح موثر به حجم ذرات افزایش می یابد و اثرات سطحی قویتر می شوند. به این ترتیب میتوان گفت واکنش پذیری مواد در ابعاد نانو بسیار افزایش می یابد.این افزایش در واکنش پذیری خواص ویژه ای به ماده در ابعاد نانو در قیاس با مواد با ابعاد بزرگتر میدهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن می باشد و بطور کلی نتایج، بهبود خواص و میکرو ساختار بتن را با افزایش میزان نانو سیلیس تا حد مشخصی نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Review of Studies on the Effect of Nano Silica on Mechanical Properties and Concrete Durability
Authors
Mahdi Farrokhshahr, Mahdi Asadi aghbolaghi, leyla adelzade
Abstract
In the new millennium, the current horizons of science have traced nanotechnology. Nanotechnology means developing, constructing, designing and using products that range in size from one to 100 nanometers. The hardship of increasing cement production has led to extensive research in recent years for the application of nanoparticles in concrete to improve its properties in reducing cement consumption in different countries of the world. By reducing the particle size, the effective surface to particle size increases and the surface effects become stronger. In this way, it can be said that the reactivity of the material in the nanoscale is greatly increased. This increase in the reactivity of the special properties of the material in the nanoscale dimension compared with the larger dimensions. The purpose of this study was to investigate the effect of nano silica on the mechanical properties and durability of concrete. In general, the results show improved concrete properties and microstructure by increasing the amount of nano silica to a certain degree.
Keywords
Nano-silica, concrete, compressive strength, durability